Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 25-02-2010 om 18:49  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten.

Gemeenteraadsverkiezingen Wieringen 3 maart 2010

De lijsttrekkers aan het woord

Om u zo goed mogelijk te informeren over de verschillende partijen binnen onze gemeente vindt u hier van de lijsttrekkers van alle deelnemende politieke partijen in het kort waar zij de komende periode met hun partij voor staan.

Waar moet de politiek op Wieringen aandacht voor hebben? Wat houdt u bezig?

Er zijn ongetwijfeld vragen die u bezighouden. Komt u naar het lijsttrekkersdebat op maandag 1 maart vanaf 19.30 in De Harmonie, Kerkplein 1 in Hippolytushoef mogelijk krijgt u daar een antwoord op uw vragen.

U bent van harte welkom.

-------------------------------------------------------------------------------------


Publicatie wijzigingsplannen bestemmingsplan Buitengebied 2002

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wieringen maken ingevolge artikel 3.9a en artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van maandag 1 maart 2010 gedurende 6 weken voor een ieder de vastgestelde wijzigingsplannen Oosterklief 14 en Rijksstraatweg 31 ter inzage liggen.

Het wijzigingsplan voor Oosterklief 14 maakt het mogelijk om op basis van artikel 37 lid 8 en lid 9 van het bestemmingsplan Buitengebied 2002 de bestemming agrarische doeleinden met bebouwing te wijzigen in woondoeleinden, erf, tuin en agrarische doeleinden zonder bebouwing met landschappelijke waarde met daarbij een recreatiewoning. Het plan is op 16 februari 2010 gewijzigd vastgesteld door ons college. De wijziging heeft betrekking op de bestemming erf en tuin van de plankaart van het bestemmingsplan.

Het wijzigingsplan voor Rijkstraatweg 31 maakt het mogelijk om op basis van artikel 37 lid 13 van het bestemmingsplan Buitengebied 2002 de bestemming woondoeleinden te vergroten tot 85 m˛. Het plan is op 16 februari 2010 ongewijzigd vastgesteld door ons college.

De vastgestelde wijzigingsplannen liggen ter inzage in het gemeentehuis van Wieringen en zijn te raadplegen via de website van de gemeente Wieringen (www.wieringen.nl). Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op maandag van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Tijdens de periode van de ter inzage legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den haag, door:
• Belanghebbenden die nu willen reageren op de aangebrachte ondergeschikte wijzigingen tegen het wijzigingsplan Oosterklief 14;
• Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overéénkomstig artikel 23 juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hun zienswijze bij het college naar voren hebben kunnen brengen.


OPENBARE KENNISGEVING

WET MILIEUBEHEER

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij, op grond van artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer, de volgende melding hebben ontvangen:

“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” (het Activiteitenbesluit)van:
- Roossien Bouw Service voor het pand Nijverheidsstraat 39 in Den Oever. Het pand wordt gebruikt als timmerwerkplaats en voor de opslag van bouwmateriaal.

Het bedrijf dient zich aan de voorschriften te houden die in het besluit zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.


COLLECTIEVE FESTIVITEITEN 2010

Op grond van het bepaalde in artikel 4.1.2. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen burgemeester en wethouders voor heel Wieringen of delen daarvan dagen aanwijzen waarop gewijzigde voorschriften/ beperkingen met betrekking tot o.a. geluidhinder voor horeca-inrichtingen van kracht zijn.
Bij besluit van 16 februari 2010 hebben burgemeester en wethouders voor 2010 de volgende dagen aangewezen:

HIPPOLYTUSHOEF
Hippo-feesten : 13 mei t/m 16 mei 2010
Kermis : 29 juli t/m 2 augustus 2010

DEN OEVER
Flora- en Visserijdagen : 27 augustus t/m 31 augustus 2010

WESTERLAND
Dorpsfeest : 19 en 20 juni 2010


BOUWEN EN WONEN

A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 17 februari 2010:
- het veranderen van een raamkozijn in een kozijn met tuindeuren op het perceel Hofstraat 6, 1779 CD te Den Oever (lichte bouwaanvraag BL-2010-009)
- het vergroten van de woning op het perceel C. J. Boskerstraat 2 te Hippolytushoef (lichte bouwaanvraag BL-2010-010).

ontvangen 22 februari 2010:
- het veranderen en vergroten van de bijkeuken, schuur en kolenhok op het perceel Pieter Maatstraat 13, 1777 AP te Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag BR-2010-011);
- het plaatsen van een dakopbouw met dakkapel op het perceel Poelweg 28, 1778 KB te Westerland (reguliere bouwaanvraag BR-2010-012).

ontvangen 23 februari 2010:
- het plaatsen van een hekwerk met poort op het perceel De Haukes 28, 1778 KD te Westerland (lichte bouwaanvraag BL-2010-013);
- het gedeeltelijk vergroten van de erfafscheiding met daarboven op een ballenvanger op het perceel Zwinstraat 66, 1779 BH Den Oever (lichte bouwaanvraag BL-2010-014).

ontvangen 24 februari 2010
- het oprichten van een garage annex berging en het veranderen van de woning op het perceel Poelweg 30, 1778 KB te Westerland (reguliere bouwaanvraag BR-2010-015).


B. Verleende bouwvergunning
Besloten op 16 februari 2010:
- het oprichten van een recreatieverblijf op het perceel Oosterklief 14, 1777 JA te Hippolytushoef (reguliere bouwvergunning 2009-053);
- het vergroten van de woning en bijbehorende opstallen op het perceel Rijksstraatweg 31, 1777 PE te Hippolytushoef (reguliere bouwvergunning 2008-146).

Besloten 23 februari 2010:
- het oprichten van een woonboerderij op het perceel Gemeenelandsweg 46, 1777 NN te Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag 2009-068);
- het oprichten van een woonhuis op het perceel de Haukes 98, 1778 KD te Westerland (reguliere bouwaanvraag 2009-083).

C. Ingetrokken bouwaanvraag
- het oprichten van twee vrijstaande woningen met garage / berging op het perceel Nieuwstraat tussen 15 en 23, 1777 CL te Hippolytushoef (reguliere bouwvergunning 2e fase 2008-094b).

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17.00 uur en 19.00 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder B en C genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.

TER INZAGE O.G.V. 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringen maken ingevolge artikel 3.6, lid 1, sub b van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van maandag 1 maart 2010 gedurende 6 weken voor een ieder het ontwerp van het uitwerkingsplan van het perceel naast Belt 68 ter inzage ligt.

Het ontwerp uitwerkingsplan voor het perceel naast Belt 68 maakt het mogelijk om op basis van artikel 3, lid 1 juncto artikel 42 van het bestemmingsplan Hippolytushoef de bestemming ‘Woondoeleinden’ uit te werken in ‘woningen E1’, ‘Erven’ en ‘Tuinen’.

Gedurende de genoemde termijn worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen omtrent het ontwerp uitwerkingsplan kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, dhr. F. Otten 0227-594357.

Het ontwerp uitwerkingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis van Wieringen en zijn te raadplegen via de website van de gemeente Wieringen (www.wieringen.nl). Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op maandag van 17.00 uur tot 19.00 uur.

TER INZAGE O.G.V. 19 LID 2 WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van 1 maart 2010 gedurende 6 weken een bouwplan ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft het volgende bouwplan:
- het oprichten van een woning op het perceel Vatropperweg 10, 1779 GE te Den Oever (reguliere bouwaanvraag 1e fase 2008-091a).

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze aan ons kenbaar maken. Op de voorbereiding van de vrijstelling en de bouwvergunning is afdeling 3:4 Awb van toepassing.

Voor meer inlichtingen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, mevr. I. Zwollo 0227-594395Hippolytushoef, 26 februari 2010
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
Actueel...
20-10-2019 Piet Kooi wint biljarttitel
20-10-2019 Wiron blijft in de winning mood
20-10-2019 Uitslagen
20-10-2019 Clubkampioenen Wironruiters gehuldigd
20-10-2019 Cursus Klein Vaarbewijs 1 en 2
20-10-2019 VOC wint verdiend, maar geflatteerd van VZV
19-10-2019 Halloween, een spannend avontuur in de Schoorlse duinen
19-10-2019 Taarten uitgereikt aan winnaars fotowedstrijd
18-10-2019 Kom gerust even een kijkje nemen
18-10-2019 Halloween pompoen maken
18-10-2019 Geboorte, verhuizen of jubileum, ook deze berichten plaatsen wij
18-10-2019 Wim Anker “Wij wijken niet voor druk, dreiging en geweld!”
18-10-2019 Hayke Burghout nieuw lid van de matchgroep van de Hollands Kroonse Uitdaging
18-10-2019 Foto van het weekend
18-10-2019 Winterchallenge Soroptimistclub Wieringerland
18-10-2019 Spooktocht
18-10-2019 Goed nieuws voor de fans van Mooi Wark
17-10-2019 Principeverzoek bouwplan De Maaier Wieringerwerf
17-10-2019 Gemeente investeert in reconstructie en renovatie haven Den Oever
17-10-2019 Zwembaden Hollands Kroon in handen gebruikers
17-10-2019 Kwaliteit busvervoer scoort goed
17-10-2019 Afronding cascobouw boomkorkotter BM-100
17-10-2019 Alcoholgebruik onder jongvolwassenen neemt af
17-10-2019 Informatieavond ontwikkeling centrumgebied Breezand
17-10-2019 Reisje van de Wieringer Activiteitenvereniging
17-10-2019 Activiteiten in de herfstvakantie in Petten
17-10-2019 Home-Start zoekt nieuwe vrijwilligers
17-10-2019 Muziekvereniging Wieringerwaard zoekt oud-leden
17-10-2019 9 november kleding inzamelen Rotaryclub Wieringerland
17-10-2019 Op Wieringernieuws ook veel ruimte voor columns, kom maar op met uw verhaal
(advertentie)
Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Kroonprins op bezoek - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...