D66 streeft naar uitstekend onderwijs
Uitgegeven op 20-06-2013 om 16:49  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - De gemeenteraadsverkiezingen vinden in maart 2014 plaats. D66 Hollands Kroon schrijft hiervoor een verkiezingsprogramma o.a. op het gebied van onderwijs.

Goed onderwijs is volgens D66 de motor van economische en persoonlijke groei. Onderwijs vraagt om aandacht van ons als gemeenschap, van de gemeente en van alle betrokken partijen.
Als bijdrage aan een kwalitatief goed onderwijsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart ’14 heeft D66 Hollands Kroon een onderwijsbijeenkomst georganiseerd voor MR leden van scholen, genodigden, bestuur, fractie en leden van D66 HK. Hiervoor is de heer Paul van Meenen, onderwijsspecialist van de D66 fractie in de Tweede Kamer, uitgenodigd om te spreken over het waarborgen van goed primair onderwijs.

Hollands Kroon heeft te maken met ‘krimp”. Het aantal leerlingen in het primair onderwijs zal dalen van 4885 leerlingen in 2012 naar 3821 leerlingen in 2027, een daling van 22%.
Uit de informatie van de heer Paul van Meenen en het gesprek dat daarop volgde, zijn de volgende punten geselecteerd die bestuur en fractie belangrijk vinden voor het onderwijsprogramma van D66 Hollands Kroon.
Kleine scholen kunnen goede scholen zijn
Onderzoek wijst uit dat kleine scholen ook goede scholen kunnen zijn. Echter krimp maakt kwaliteit kwetsbaar bij uitval van een goede vertrouwde docent. Kwetsbare kwaliteit vraagt om regionaal overleg en maatwerk. Het is belangrijk om bij het ontwikkelen van beleid steeds de vragen te stellen: ”Wat is in het belang van het kind? Hoe denken de ouders en andere betrokken hierover?“ Haagse regels voorzien niet altijd in het oplossen van unieke situaties. Het in stand houden van een kleine school kan goed zijn voor een kind terwijl elders in de gemeente schaalvergroting de juiste oplossing zal zijn.
Rol van de gemeente
De gemeente is er voor de burger, volwassene of kind. Hollands Kroon heeft dan ook een verantwoordelijkheid in het bevorderen van inhoudelijk goed onderwijs en goede onderwijsorganisaties. Samenwerking tussen scholen (besturen) binnen een regio of dorp is het adagio. De gemeente kan dit initiëren, bijvoorbeeld door de schoolbesturen uit te nodigen om gezamenlijk beleid te ontwikkelen.
Soms zal financiële ondersteuning op zijn plaats zijn ten behoeve van het doorvoeren van veranderingen die leiden tot verbeteringen van het onderwijs . Te denken valt aan implementatie van extra ICT voor het passend onderwijs.
De natuurlijke inhoudelijke samenwerking tussen leerkrachten van verschillende scholen is weggezakt door hoge werkdruk, terwijl deze samenwerking in tijd van krimp de basis zou kunnen zijn voor inhoudelijke en organisatorische afstemming in de regio of het dorp. Ondersteuning hierbij kan mogelijk worden gemaakt door het revitaliseren van het Onderwijs Overleg Orgaan .

Invloed op de bouw en functie van schoolgebouwen
In Hollands Kroon zijn al vele nieuwe schoolgebouwen aanwezig waarin meerdere scholen gevestigd zijn. Een suggestie van de heer Paul van Meenen is om die scholen een centrale functie te geven in de dorpen. De gemeente kan dit stimuleren door de scholen te verlengen of verbreden .
Verlengen kan betekenen het op jongere leeftijd starten met onderwijs, aanbieden van kinderopvang, opvangen en voorkomen van taalachterstand of het tijdig signaleren van probleemsituaties. Dit laatste vraagt om samenwerking met jeugdzorg en introductie/implementatie van passend onderwijs.
Verbreden betekent het toevoegen van functies zoals een bibliotheek, een gemeenschapscentrum, sportaccommodaties en culturele verenigingen.

Veranderingen op financieel gebied.
Een kleine school heeft momenteel meer budget per leerling. Dit gaat veranderen, kleine scholen verliezen dat voordeel. Het budget komt in een landelijk fonds (250.000.000 euro) en de verdeling van het geld gebeurt op basis van plannen om de problematiek van kleine scholen te verminderen. In Den Haag is discussie over wie het geld ontvangt: het bestuur of de school. D66 neigt naar het toekennen aan de school en ziet hierin een rol weggelegd voor de gemeente.
Het ziet er naar uit dat in de nabije toekomst schoolgebouwen van de gemeente aan schoolorganisaties worden overgedragen. Dit heeft financiële impact en kan een mooi moment zijn om voorwaarden te stellen aan schoolorganisaties .
De gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen. Wanneer de afstand tussen basisschool en huis verder is dan 5 km kan een beroep worden gedaan op de gemeente voor veilig vervoer. Het budget komt uit het nieuwe landelijk fonds voor ondersteuning kleine scholen.
Daarnaast kan de gemeente ook indirect invloed hebben op de koers van schoolbesturen door het inzetten van de middelen die naar jeugdzorg gaan. Het geeft de gemeente handvatten om regie te voeren ten behoeve van integrale samenwerking van besturen en de bewaking van de kwaliteit van onderwijs van haar jonge burgers.

De noodzaak van samenwerking
Samenwerking is noodzakelijk om de kwetsbare kwaliteit te behouden en andere functies als jeugdzorg en passend onderwijs in te voegen. Dat betekent ook samenwerking binnen een gemeente of dorp en tussen bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs.
Samen verder gaan, met respect voor elkaars normen en waarden. De wethouder kan hierin een stimulerende en coachende functie hebben.

Warme overdracht tussen primair- en voortgezet onderwijs
De resultaten van de CITO toets zijn niet meer beslissend voor de vorm van voortgezet onderwijs die een kind gaat volgen. De juiste onderwijsplek voor het kind zal vanaf 2015 bepaald worden in nauwe samenwerking tussen beide scholen en ouders .

Ouders sturen mee
Ouders zijn belangrijke deelnemers in het ontwikkelen van beleid voor de ontwikkeling van hun kinderen, D66 pleit in Den Haag voor een MR met meer bevoegdheden, waaronder instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting.
Tenslotte
D66 Hollands Kroon zal met behulp van de informatie uit de bijeenkomst een onderwijsprogramma samenstellen. We streven ernaar om ons programma te realiseren in de nieuwe raadsperiode. Onderwijs moet centraler komen te staan in onze gemeenschap. Het vergt regie en visie van de gemeente om gezamenlijk met schoolbesturen, ouders en docenten een weg vinden naar uitstekend onderwijs in Hollands Kroon.
(advertentie)
Uw warme bakker!
(advertentie)
Occasions
Te koop Fiat panda bouwjaar 2013, lage km stand
€ ,-

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ ,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
In het stof bijten - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...