Fracties gemeente Hollands Kroon reageren op De Stem van Hollands Kroon
Uitgegeven op 13-01-2013 om 11:15  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Direct na het verschijnen van de berichten in de media over het vermeende plagiaat van het programma 'The Voice of Holland' door de gemeente Hollands Kroon gebruikt om ambtenaren te werven heeft de redactie aan alle fractievoorzitters in de gemeenteraad om een mening gevraagd. De reacties worden volgens volgorde van ontvangst door ons geplaatst.

Even in 'Jip en Janneke taal' voor de lezers van deze websites:

Het lijkt gelukkig allemaal mee te vallen achteraf met dat gedoe met Talpa van John de Mol. Maar wat kunnen de gevolgen zijn voor onze bestuurders? Nu en bijvoorbeeld bij de verkiezingen van volgend jaar.

Net als in het grote Den Haag is het duidelijk dat de partijen die ministers (wethouders) mogen leveren aan de regering (het college) de regering steunen. De partijen die niet in de regering zitten voeren oppositie. Dit blijkt uit de verklaringen van de PVL en LADA. Het CDA neemt het duidelijk op voor deze manier van werven maar is dan ook misschien wel heel blij dat zij een wethouder mochten leveren aan het eerste kabinet van de gemeente Hollands Kroon. Deze wethouder had net zo goed iemand van de seniorenpartij of Lada kunnen zijn tijdens het formatie overleg. Vreemd genoeg hebben de grote partijen Senioren Hollands Kroon, PvdA en VVD (de laatste heeft wel, maar niet inhoudelijk gereageerd) nog geen reactie gegeven. Mocht het nu zo zijn dat er binnen de regeringspartijen onrust onstaat omdat niet iedereen het met bepaalde keuzes eens is, dan kan dat gevolgen hebben voor een positie van een wethouder of het hele college. Maar wat er ook gebeurt, in maart 2014 mag iedereen weer kiezen en zal blijken of de stemmen anders verdeeld worden dan zoals zij nu verdeeld zijn. En dat is harstikke leuk om te volgen.

Onze vraag aan de gemeenteraadsleden:

Geachte fractievoorzitters,

Allereerst wens ik u een goed maar vooral gezond 2013 toe!

Gaarne ontvangen wij van u een reactie over de manier zoals de gemeente Hollands Kroon mensen wil te werven, dit op de manier zoals in het populaire programma 'The Voice of Holland' gebeurt. De kandidaten moeten zich 'blind' presenteren in twee minuten om daarna te horen of zij door mogen gaan naar de volgende ronde.

Inmiddels laat produktiemaatschappij Talpa van John de Mol onderzoeken of de gemeente ongevraagd gebruik mag maken van dit unieke concept. Het zou zelfs nog wel een staartje kunnen krijgen.

U leest (en hoort) meer informatie via de volgende link:

http://www.wieringernieuws.nl/nieuws/14249/Cabaret%2C_de_column_van_Gerard_Laernoes.html

Onze columnist Gerard laernoes heeft dit onderwerp voor zijn eerste artikel van dit jaar gebruikt.

In afwachting op uw reactie wens ik u een prettig weekend,

met een vriendelijke groet,

Henk-jan WittinkD 66

De eerste reactie kwam van D66. Per ongeluk, want de heer Busker reageerde richting zijn collega's maar automatisch ook naar ons in 'cc'. Deze partij snapt de vraag in eerste instantie blijkbaar niet helemaal. Misschien dat deze partij zelf nog stelling zal nemen en met een antwoord zal komen.

Niels Busker:

'Collegae,

Ik heb mijn bedenkingen bij deze vraag. Het gevoel bekruipt mij dat er nu gevraagd
word om op een Column te reageren. Graag hoor ik van jullie of ik het mis heb.

Groeten,

Niels'


Hierop heeft de redactie de heer Busker de vraag verduidelijkt en kregen wij het volgende antwoord. Dit is echter geen antwoord op de door ons gestelde vraag:

'Beste meneer Wittink,

Dan heb ik het dus mis. Door de link en de verwijzing naar de column werd bij mij de
suggestie gewekt.

Met vriendelijke groet,

Niels'VVD

De tweede reactie ontving de redactie van Jan Swaag, fractievoorzitter van de VVD, (ook per ongeluk want de heer Swaag neemt niet de moeite om ons apart te beantwoorden maar wij gaan weer mee in 'cc' via een bericht naar 'allen beantwoorden'.). Ook hij neemt in eerste instantie namens de grootste partij en tevens leverancier van de verantwoordelijk wethouder geen stelling en schuift de vraag door naar het presidium.

Jan Swaag:

'Beste allemaal mijn voorstel is om dit komende week in het presidium te bespreken.
Het onderwerp komt vanavond ook op het 8 journaal.
Groet Jan'


Fractievoorzitter Jan Swaag heeft zaterdagmiddag per e-mail laten weten dat er z.s.m. een reactie van de VVD komt nadat de fractie overleg heeft gevoerd en een eerste reactie van het college heeft ontvangen.Partij Vrije Liberalen

Inhoudelijk is het de Partij Vrije Liberalen die als eerste partij direct richting de redactie reageert met een aantal concrete vragen richting het college. Deze partij neemt stelling en eist antwoorden. Hierbij moet gezegd worden dat de PVL een oppositiepartij is en dat dit dan ook wel weer logisch is.

Pim de Herder:

Geacht College,

Naar aanleiding van uw wervingsprogramma “De Stem van Hollands Kroon”de volgende vragen:

1. Waarom moeten wij als raadsleden een dergelijk initiatief uit media vernemen?
2. Waarom worden de raadsleden hierover niet vooraf geïnformeerd?
3. Is dit wervingsprogramma geen plagiaat (het lijkt op “The Voice Of Holland)? Is dit echt juridisch genoeg afgedekt?
4. Wat zijn de kosten van een dergelijke wervingsprogramma?

Met vriendelijke groet,
Pim de Herder, PVLLADA


Als vierde partij reageerde de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad, Lada:

Reaktie van LADA (Democratie Anders)

Het schaamtegevoel overheerst bij het zien van het journaal van gisteravond. niet
alle details zijn nog bekend, daar zullen we nog achteraan gaan. Wel hebben wij al
een aantal klachten ontvangen van kandidaten die na een vierjarige studie zich
moesten presenteren in 2 minuten tijd. Schandalig. Hollands Kroon is financieel
gezien eerder toe aan een personeelsstop. Probleem is dat het ambtenarenapparaat
teveel financiële ruimte krijgt. Via de begrotingsbehandeling krijgen we daar als
raad onvoldoende grip op. Daar zullen we ook nog zeker over spreken.

Ander punt: Binnen het college en het ambtenarenapparaat wordt de sobere cultuur van
ons gebied onvoldoende begrepen. Verenigingen en stichtingen moeten krabben en
bijten en dan nu dit. De dure stoelen kunnen misschien een plek krijgen in het
Rariteitenmuseum Hollands Kroon. Zal zeker veel bezoekers trekkken.

Als we alle informatie op een rij hebben zullen we ons uitgebreider laten horen.


LADA heeft inmiddels ook een aantal vragen aan het college gericht die zij de bevolking niet willen onthouden:

N.a.v. berichten in de media en reacties van betrokkenen heeft LADA de volgende vragen:

1: Wilt u ons het complete projectplan ter inzage geven.

Voor zover onderstaande punten daarin niet terug te vinden zijn: graag informatie
over de volgende zaken toegevoegd:

- de totale kosten van het project
- Het onderdeel of de onderdelen van de begroting waaruit het project gedekt is of
gedekt zal worden (begrotingsnrs. en bedragen)
- De lokaties waar het project uitgevoerd zal worden en uitgevoerd is
- de procedure die gevolgd is bij de tot standkoming van het project
- de alternatieven die overwogen zijn om het gestelde doel te realiseren en de
kosten daarvan
- wie is verantwoordelijk voor het project, zowel ambtelijk als politiek
- Het tijdstip van de besluitvorming, zowel ambtelijk als in het college
.
De werkwijze roept veel maatschappelijke vragen en weerstand op, zo is ons de
afgelopen tijd gebleken. Vragen in dit verband:

2: Hoe bent u van plan om de burger nader te informeren over dit project?
3: Welk vervolg krijgt dit project, gelet op de reactie van de burger en van Talpa?
4: Overweegt u nog andere (organisatorische, procedurele) stappen n.a.v. de
reacties? Zo ja, welke?

Gelet op het actuele karakter van deze kwestie verzoeken wij u z.s.m. antwoord op
bovenstaande vragen. Mocht een enkele vraag tot vertraging leiden dan verzoeken wij
u terwille van de snelheid deze na te leveren.PROGRESSIEF WIERINGERMEER

Naar aanleiding van uw vraag om te reageren op de commotie rondom het onderwerp The Voice of Hollands Kroon , het volgende:

Werving van personeel en verantwoording voor uitvoeringsoperaties is niet de taak en verantwoordelijkheid van de raad. De raad stelt via de begroting slechts het budget voor de organisatie beschikbaar. Via het budget geeft de raad het college ruimte om het beleid uit te voeren op de ''normale wijze". Wat er nu gebeurd is wijkt af van het reguliere en is voor partijen aanleiding geweest het college te bevragen naar de achtergrond van deze keuze. Na beantwoording van de vragen door het college kom ik graag bij u erop terug met een reactie.

Met vriendelijke groet,
Dorien Sybenga
Fractievoorzitter Progressief WieringermeerCDA

Donderdagavond heeft de redactie een eerste inhoudelijke reactie mogen ontvangen van een fractie met een wethouder in het college, in dit geval het CDA.

Beste Henk Jan,

Onderstaand mijn reactie op je verzoek om reactie.

De werving en selectie van medewerkers, in dit geval trainees, is een
verantwoordelijkheid van het management van de organisatie. Dat daarbij voor
andere, innovatieve vormen dan gebruikelijk wordt gekozen, is iets dat ik
toejuich. Het doel is deskundige en goede medewerkers werven voor de
organisatie. Dit alles moet vanzelfsprekend gebeuren binnen het beschikbaar
gestelde budget.

Dinsdag heeft het college een toelichting gestuurd aan de raad over de
aanpak, doel en kosten. Tevens heeft de organisatie contact gezocht met
Talpa en zijn er goede afspraken gemaakt. Wat ons betreft geen reden om
vragen te stellen. Ik wens de organisatie dan ook veel succes met het
proces.

Met vriendelijke groet,
Elaine Vlaming
Fractievoorzitter CDA Hollands KroonVVD


VVD positief over sollicitatieprocedure Hollands Kroon

Datum: 9 januari 2013
De VVD fractie is positief over de sollicitatieprocedure van de gemeente Hollands Kroon. Het past bij de nieuwe, jonge, flexibele gemeente die we graag willen worden.
De afgelopen periode heeft de sollicitatieprocedure van de gemeente Hollands Kroon meerdere keren de (landelijke) media gehaald. Naar aanleiding van deze media-aandacht is de VVD fractie benaderd met de vraag hoe zij aankijkt tegen de aanpak van de gemeente.
Hollands Kroon is een nieuwe gemeente met grote ambities. We willen een slanke, flexibele en kwalitatief hoogwaardige gemeente worden. Eén van de aspecten die daarbij van belang is, is het aantrekken van goede (en jonge) medewerkers. Hier past een moderne werving en selectie bij.

Vanzelfsprekend is het van belang dat de kosten van zo'n werving en selectieprocedure binnen de gewenste bandbreedte blijven. Inmiddels hebben wij van het college begrepen dat dit het geval is. De werving en selectie is niet uitbesteed aan dure externe adviesbureaus, maar wordt binnen de eigen organisatie uitgevoerd. In plaats van dure advertenties in landelijke bladen is gekozen voor relatief goedkopere advertenties in Spits en Metro. En de inzet van sociale media is nagenoeg kosteloos, terwijl het juiste publiek snel en op eigentijdse wijze benaderd kan worden.

Inmiddels is in goed overleg met Talpa overeengekomen dat zonder het gebruik van dit beeldmerk de aanpak gewoon doorgang kan vinden. Het feit dat Talpa de gemeente succes wenst met de werving is hierbij een positief en veelzeggend signaal.Senioren Hollands Kroon


Op het moment dat de vragen van de oppositie partijen zijn beantwoord komt de Senioren Partij Hollands Kroon met een verklaring. In eerste instantie keuren zij de methodiek af. Hierin zijn zij duidelijk.

Heeft de gemeente Hollands Kroon wel een visie?

Het vergeten van de Harmonisatie van dit huidige college heeft de gemeente tonnen aan inkomsten gekost, afschaffen van de hondenbelasting, wethouder v. Dijk die een juridische proefproces wil opstarten over het persoonsgebonden budget, wat met een beetje nuchter verstand en visie bij voorbaat al een doodlopende weg was. Blijven we met de vraag zitten wat heeft dit de burger van Hollands Kroon inmiddels gekost? Rekent U maar op vele honderdduizenden euro’s. En dat in een tijd van de broekriem aanhalen.
En dan nu weer de selectie van nieuw personeel, met ongeloof verneem je deze informatie via de media, had het niet beter geweest als je een landelijke campagne nabootst om daar eerst de consequenties van uit te zoeken als je deze lachwekkende methodiek wil toepassen. De praktijk heeft al eens eerder bewezen dat een jonge ether piraat ook door Talpa met en claim werd geconfronteerd. Nou kun je dat van een tiener wel nog wel verwachten maar van een Nieuwe gemeente met zoveel expertise in huis…….. dat was toch de intentie van een fusie dan had je van de initiatief nemer wel beter kunnen verwachten.
Een selectie van mensen in twee minuten gesprek op een Show a la Talpa
kan niet, een goed “pitch” is nog geen garantie voor talent. Iemand kan veel zeggen, maar weinig in z’n mars hebben en iemand kan veel in zijn mars hebben, maar minder zijn in het zichzelf verkopen, dan loop je een talent mis.
Het is vernieuwend om mensen te werven en te selecteren op hun talent en mensen te coachen naar een toptalent maar het is ook vernieuwend om niet naar achtergrond of leeftijd te kijken, het is vernieuwend om talenten van welke achtergrond dan ook, kansen te bieden en niet alleen te kijken naar opleiding. Maar de Stem van Hollands Kroon schiet zijn doel voorbij en gaat voorbij aan respect voor de sollicitant en zijn privacy, kennis en kunde. Het is geen spelletje, en zo doe je niet met mensen.

Raadslid Seniorenpartij Hollands Kroon
Jeff Leever

(advertentie)
Actueel...
13-12-2018 Kinderkerstfeest
13-12-2018 
12-12-2018 Online zelfhulpmodules
12-12-2018 Uitslagen
12-12-2018 IJsbanen worden gevuld, steltlopers genieten nog even
12-12-2018 Vroeger vier bakkers, nu vier tattoo-shops in Hippolytushoef
12-12-2018 Wie schenkt u een kerstpakket?
12-12-2018 Aanpassingen aan Oosterterpweg vanwege overlast en veiligheid
12-12-2018 Permanent wonen in een recreatiewoning; wat vindt u hiervan?
12-12-2018 Geen vergunning meer nodig voor kappen van bomen op eigen terrein
12-12-2018 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
11-12-2018 Jolly Christmas
11-12-2018 Kerstknutselen in Kasteel Radboud
11-12-2018 Geitenstop van kracht in Provincie Noord-Holland
11-12-2018 Raadsvergadering Hollands Kroon
10-12-2018 De vijf legendes
10-12-2018 Cursus mindful mediteren
10-12-2018 Sportieve Doedag
10-12-2018 Wonen Plus Welzijn zoekt versterking bij de Parkzicht activiteit in Hipplytushoef
10-12-2018 Willem: Good looking met een ingewikkeld gedrag
10-12-2018 Het is weer zover, bushokje vernield
10-12-2018 Huisbezoeken voor aanvraag paspoort, identiteitskaart en rijbewijs
10-12-2018 De jaarwisseling; voor de één een knalfeest, voor de ander doffe ellende
10-12-2018 Kunstig kraampje
10-12-2018 Programma
09-12-2018 Bromfietser komt ten val in Hoofdstraat Hippolytushoef
09-12-2018 Wiron verslikt zich in Oudesluis
09-12-2018 Anekdote, reactie op een foto uit de rubriek Wieringer historie
09-12-2018 Winderige maar droge Bouwbedrijf Hollands Kroon Off-Road Challange prooi voor Sven Broekaart
09-12-2018 Hardwerkend Succes uiterst effectief uit dode spelmomenten
(advertentie)
Occasions
Toyota Aygo 1.0 MMT 5drs automaat
€ 5.795,-

Toyota Rav 4 2.0 i Executive inklusief afleverkosten
€ 10.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Winter 1979 in de haven - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...