Brief aan gemeenteraadsleden i.v.m. problematiek Waddenpoort
Uitgegeven op 14-01-2018 om 09:42  |  link  |  bewaar  |  print

Ingezonden brief, de inhoud van een ingezonden artikjel is geheel voor verantwoording van de inzender.


(Foto Kees Bakker) Opnieuw ernstige problemen gemeente richting ondernemer. In de media verschenen berichten over de verplaatsing van het dok van Luyt. Mogelijk nieuwe financieele tegenslag voor Hollands Kroon.

DEN BURG - Ingezonden brief van oud-Wieringer Sam Kooy.Aan de Raadsleden van de gemeente Hollandskroon,

Den Burg, 14 januari 2018.

Geachte raadsleden,

Op 25 januari a.s. zou de Raad de ingezonden brief dd. 29 nov. 2017 van KJB-Advocaten namens de fa Luijt te Den Oever kunnen bespreken terzake van het reilen en zeilen rond de (ver)plaatsing van het door de opgestapte wethouder Meskers opgelegde nieuwe dok. “Kunnen”, omdat de brief door de griffier is ingedeeld in categorie II. D.w.z. “overdracht aan het college”. Ik zou zeggen categorie V ! In de visie van de griffier (??) houden de raadsleden hun mond. Uiteraard betreft dit onderwerp eveneens de herorganisatie van het bedrijf die aan de verplaatsing van het dok hangt en – belangrijk – het enorme financiele gelag dat door Luijt nu zal worden geleden. De situatie is nog véél dramatischer geworden nu de bouwer van het nieuwe dok de opdracht heeft teruggenomen. Dit uiteindelijk om reden van het feit dat de gemeente haar afspraken met Luijt op geen enkele wijze is nagekomen. Financien, kade, tijdverlies etc. buiten de schuld van Luijt.

Het is tot op heden volslagen onduidelijk waarom geen zinnig mens u, de raadsleden, ten tijde van de raadsvergaderingen, vragen heeft horen stellen terzake van dit “Meskers-project”. Nee, sterker, men mompelde na de nodige 'Meskers-eigen' toelichting over zijn periodieke voortgangsrappportage over de z.g. Waddenpoort slechts een enkel positieve woord, vol vertrouwen in de plannen van Meskers en ging verder tot de orde van het volgende agendapunt. In de volgende raadsvergadering werd dat agendapunt dan als “unaniem goedgekeurd of besloten” afgevoerd. En konden BenW verder hun gang gaan zonder welk advies of welke weerstand dan ook vanuit de Raad. Dus in het bijzonder van u als afgevaardigden van de inwoners van Hollandskroon..

Aangaande de brief van bovengenoemde advocaten mag men – ook u als raadslid – ervan uitgaan dat elk woord daarin genoemd op 100% waarheid berust. Maar ook dat die woorden door de raadsleden zijn opgenomen en gecontroleerd op een solide basis.
Uit de brief blijkt zondermeer dat de fa. Luijt, nog zachtjes uitgedrukt, door Meskers, met diens redenen omkleed, onder grote druk is gezet om het dok exact 230 meter te verplaatsen. Sterker: Luijt is er gewoon ingeluisd door Meskers. Dus gerekend vanaf het oude dokpunt dat het dichtst bij de Nijverheidsstraat lag tot het verste punt van de plek waar het nieuwe dok komt te liggen. Dat is de realiteit. M.a.w. véél verder weg van de werkplaatsen van deze firma. En dit alles ten gunste van een enkele oude danwel geheel opnieuw gebouwde Wieringer Aak voor welke elk 'normaal' mens een prima andere plek had kunnen bedenken. Nee, Meskers overrúlde Luijt en zóu zijn dromen bewaarheden. Ten gunste van een enkele toerist en ten koste van Luijt ! Maar zoals u als raadslid zou moeten begrijpen, mogelijk dus ook ten koste van werkgelegenheid in de Noordkop. Ik heb uitgerekend dat op basis van 4 ritten vice-versa per dag gerekend over 240 werkdagen per jaar men een afstemverlies heeft van 441 kilometers met een daar veelvuldig gebruikte vorkheftruck !!!
En dit soort werkgelegenheid was juist een speerpunt van Meskers in de gemeentelijke plannen. Zie bijv. ook het meedenken terzake van de nog steeds angstig stille en lege Helderse Kooyhaven waar Meskers in naam van Hollandskroon een paar honderduizend euro's doneerde aan de Havenwethouder van Den Helder. Hij zelfs op het spreekgestoelte stond tijdens de opening van die haven.

Bakken met geld gaf Meskers uit. Voorbeelden te over v.z.v. U niet bekend. Hierna:
Een strandje aan de Hofmanshaven (in gemeentelijke taal: Zuiderhaven) waar afgelopen zomer de eerste potloodventer zich manifesteerde. Dat vanwege de afgelegen plek absoluut zonder enige twijfel zal gaan verworden tot een (sex)plek voor allerlei randfiguren. Achter de bosjes buiten het
1 -2-
zicht van mij, van u, van de wereld ! Het is te adviseren dat u als raadslid zich daar – overigens over het gehele project – eens gaat orienteren in het kader van 'blikverruiming' opdat door u welgemeende en goed onderbouwde ideëen kunnen worden aangedragen danwel hádden kunnen worden aangedragen ! Ook via de N99 tunnel en het fietstunneltje onder de A7 door ! Niet alleen over praten maar ook praktische ervaring opdoen. En bij voorbaat eveneens in het donker. Dit geldt uiteraard zonder uitzondering voor elk raadslid. Uiteraard niet voor raadslid Wittink als geboren en getogen Wieringer die de omgeving daar vanuit de wieg kent en weet waarover hij praat.
Waar ik midden in het hoogseizoen juli/augustus 2017 bij datzelfde strandje, een deel-project dat n.m.m. al is afgerond, geen auto, geen caravan, geen mens en geen hond aantrof. Niet één keer maar diverse keren. Het is een leuk strandje voor de inwoners van Den Oever. Niet meer, niet minder.

Een onlangs geplaatst Waddenbelevingspunt dat door u, raadsleden, een pracht van een project werd bevonden maar nooit in de beleving werd opgenomen.. Het object is fraai in tegenstelling tot het project dat bij voorbaat geacht werd te zijn mislukt. Onder andere door de mening van ondergetekende. Ik kan u vertellen dat het uitzicht op het IJsselmeer nul is en op het Wad luttele tientallen meters terug bij de opgang op de veel hogere dijk, vele, vele malen beter is tot Quarantaine aan toe. Ik wil u graag de weg wijzen die daar heen leidt en nodig u bij deze uit. Weggegooid geld van dat belevingspunt: kosten minimaal € 300.000,=. Een niet-geplande toegangsbrug die er plots moest komen: meerkosten minimaal € 75.000,= vertelde Meskers op die raadsvergadering. Weet u nog ? Was allemaal binnen de begroting. Zei Meskers ook tóen nog. En u als raadslid vroeg niets, u zei niets, uw pikte dit, zat te slapen en hield uw mond op diezelfde raadsvergadering. Een bezwaar van ondergetekende met vele redenen omkleed tegen de plaats van het Waddenbelevingspunt en de twijfelachtige (lees: niet-rechtmatige) wijze waarop het besluit tot stand kwam werd door de Bezwarencommissie getorpedeerd omdat ik geen 'belanghebbende' zou zijn. Na onderzoek blijkt dat geen mens op deze aardkloot volgens het gemeentelijk belang (lees: Merskers / College) belanghebbende zou zijn zodat de gemeente Hollandskroon – Meskers – zonder enige beperking en zonder lastig te worden gevallen door welke burger van Hollandskroon dan ook, rustig zijn gang kon gaan. Rustig door kon gaan met de uitgaven van honderdduizenden ! Alle pottenkijkers waren dus uitgeschakeld. En de raadsleden bleven maar zwijgen.

De verplaatsing van de vuurtoren. Neem van mij aan dat de operatie tienduizenden euro's heeft gekost. Het leger had n.l. gebrek aan kogels en wat meer zij. De kranten stonden er vol van. Door die tekorten vielen er zelfs twee doden. Dat is elke Nederlander bekend. En u als raadslid maar denken dat e.e.a. gratis werd gedaan. Dat vertelde Meskers immers. Dat was zijn enkele waarheid ! Hij kon met mooie praatjes verder zijn gang gaan en duldde geen tegengesputter ! En u bleef slapen. (Naschrift redactie, t.a.v. de Vuurtoren en de loopbrug Waddenbelevingspunt was O.H.K. raadslid Wittink de enige tegenstemmer)

Door de absolute wil van Mesker moest en zou de supermarkt, hét sociale centrum van Den Oever, naar de N99 worden verplaatst. En zo geschiedde. De coupure zou kostte wat het kostte in Meskers' plannen worden verplaatst. Gelukkig hadden de Wieringers tóen nog enige (in)spraak. Was de eerste keer dat men men iets mócht vetellen en hád te vertellen.
De z.g. Strip zou op de schop gaan en misschien nu nóg wel. Immers ambtenaar Kerssens is, v.z.v nog niet ontslagen, nog steeds projectleider !
Het VIC en VVV moesten van Meskers worden verplaatst (lees: gesloopt). Want daar moest een uitkijktoren verrijzen. Deze man had een tomeloze visie. Een visie van destructie ! Slopen die zaken t.b.v. zijn speeltjes, zijn privé-tunnelvisie. Dit alles ten koste van anderen. Bijvoorbeeld ene wethouder van Gent die haar ouderen, dus die anderen, letterlijk naar de verdommenis en een crisis hielp met haar bezuinigingsdrift in de HH1.

Ik had in 2017, na veel aandringen, een kort gesprek met de heer Kerssens, projectleider onder Meskers van die Waddenpoort. Alleen al de toegangsroute naar het Waddenbelevingspunt is erbarmelijk. Ook voor mensen zelfs met minimale beperking. Helaas eigen ervaring en dus eigen constatering. Kerssen ontkende werkelijk elk detail en ik was genoodzaakt om het gesprek te bëeindigen. Er wordt niets nagelaten om binnen dit ambtenarenapparaat de ontkennende sfeer te handhaven en onwaarheden vanuit het publiek te traineren danwel onderuit te schoppen. Er worden glashard onwaarheden – persoonlijk noem ik dit leugens – verteld.

Ik kan u verzekeren dat vele facetten van het project Waddenpoort door onjuistheden / onwaarheden werden voortgezet door Meskers en zijn companen geleid door zijn rampzalige vooruitziende blik. Mocht u het nogmaals willen horen: zie de firma Luijt !! Dit alles ten koste van millioenen gemeenschapsgeld. En u, raadsleden, hield gewoon uw mond omdat u het wel goed vond ! Erger: niet eens kennis van zaken had en nóg niet heeft. Een der raadsleden probeerde zelfs in de vertaling van Westfries naar Hoog-Nederlands te beweren dat het Visjagersgaatje moest worden uitgediept. Maar dat wist heel Wieringen al. Maar dat kon ik niet zeggen. Het credo binnen Hollandskroon is: 'geen negatieve geluiden naar ambtenaren en verder je bek houden'.
Doe iets met uw minachting voor de inwoners van Hollandskroon. Mevrouw Sijbenga heeft reeds het voorbeeld gegeven. Strontziek is zij ervan. Persoonlijk zou ik dit aan de grote klok hebben willen hangen. Maar ja, vechten tegen de bierkaai hè !
Na bijna 5 jaar bent u, gezien het bovenstaande, uw raadslidmaatschap en uw maandsalaris daaruit kennelijk niet waard.

Voor alle volledigheid zend ik u bijgaand de volgende correspondentie (misschien weet u het nog) :
1. Brf dd 3-7-2017 Bezwaar tegen Waddenbelevingspunt.
2. Brf 4-7-2017 Ontvangstbevestiging Bezwaar Waddenbelevingspunt
3. Brf 25-7-2017 Toelichting afwijzing bezwaar
4. Brf 29-11-2017 KJB advocaten betr. fa Luijt.

NB.: Het is mij bekend dat de brief onder punt 4 onder “Lijst van ingekomen stukken” niet meer dan onder categorie II onder de aandacht wordt gebracht. Maar wordt hierover echt letterlijk gespróken als ingekomen stuk op uw volgende raadsvergadering van 25 januari 2017 ?
Dit valt zeer te betwijfelen gezien de geschiedenis van college t.o.v. de afgevaardigden van VVD, CDA, SHK alsook Lada.

Deze brief zend ik u omwille van de snelheid per email toe maar eveneens via de post. Afschriften zond ik toe aan de websites van JAS.nl, Wieringernieuws, Meerpeen en de fa. Luijt.

Groet,

SR Kooy
Schilderend 117
1791BE Den Burg.
Tf 0222-322326
(advertentie)
Koop uw mooiste plaatjes op Fotohenkjan.nl!
Actueel...
10-12-2018 De vijf legendes
10-12-2018 Cursus mindful mediteren
10-12-2018 Sportieve Doedag
10-12-2018 Wonen Plus Welzijn zoekt versterking bij de Parkzicht activiteit in Hipplytushoef
10-12-2018 Willem: Good looking met een ingewikkeld gedrag
10-12-2018 Het is weer zover, bushokje vernield
10-12-2018 Huisbezoeken voor aanvraag paspoort, identiteitskaart en rijbewijs
10-12-2018 De jaarwisseling; voor de één een knalfeest, voor de ander doffe ellende
10-12-2018 Kunstig kraampje
10-12-2018 Programma
09-12-2018 Bromfietser komt ten val in Hoofdstraat Hippolytushoef
09-12-2018 Wiron verslikt zich in Oudesluis
09-12-2018 Anekdote, reactie op een foto uit de rubriek Wieringer historie
09-12-2018 Winderige maar droge Bouwbedrijf Hollands Kroon Off-Road Challange prooi voor Sven Broekaart
09-12-2018 Hardwerkend Succes uiterst effectief uit dode spelmomenten
09-12-2018 Enorm tijdelijk gebouw langs A7 bij Den Oever
09-12-2018 Een harde Brexit is ongunstig voor de vissers
09-12-2018 Succes Kasteleen met winst terug uit Egmond 2-3
09-12-2018 WR50 Concordia gearriveerd in Den Oever
09-12-2018 65-plussers laat u horen!
08-12-2018 Uitslagen
08-12-2018 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
08-12-2018 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
08-12-2018 Bescherm leidingen en meter tegen vorst
08-12-2018 Fundering voormalige Schagerkogge Strijkmolens opgegraven in Kolhorn
08-12-2018 Adopteer een boom voor een klimaatbos in de gemeente en steun 3FM Serious Request
08-12-2018 Foto van het weekend
07-12-2018 Het programma van de Cultuurschuur
07-12-2018 PWN verlaagt tarief, maar water wordt duurder
07-12-2018 Fundering Strijkmolens opgegraven in Kolhorn
(advertentie)
Occasions
Toyota Rav 4 2.0 i Executive inklusief afleverkosten
€ 10.245,-

Te koop VW Up bouwjaar 2016
€ ,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Kermis jaren 70 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...