Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 08-03-2010 om 13:38  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen

OVERLAST HONDENPOEP


In veel gemeenten speelt het onderwerp “hondenpoepoverlast”. Zo ook binnen onze gemeente. Regelmatig komen er klachten bij ons binnen van burgers die klagen over het feit dat zij last ondervinden van de uitwerpselen van andermans hond. Niet voor niets wordt hondenpoep de grootste – kleine ergernis genoemd!!!

Deze ergernis is echter met ieders medewerking vrij gemakkelijk weg te nemen. Als u een hond heeft kunt u gratis zakjes ophalen om de uitwerpselen van uw hond op een gemakkelijke en hygiënische wijze op te ruimen.

Wij verzoeken u dan ook van deze gratis zakjes gebruik te maken.

Op de volgende locaties zijn deze zakjes op te halen:
- Den Oever: Dekamarkt
- Hippolytushoef: Aan de balie van het gemeentehuis op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur
en 12.00 uur en op maandag van 17.00 tot 19.00 uur.

Maak van uw plezier geen ergernis voor een ander en maak gebruik van deze zakjes.
Op deze wijze blijft de woonomgeving leefbaar voor iedereen.


SPANDOEKEN

Regelmatig worden wij geconfronteerd met aanvragen van collecterende organisaties die een of meer spandoeken willen (laten) ophangen.
In de loop van de jaren is het aantal aanvragen sterk toegenomen en daarmee de inzet van medewerkers van de buitendienst.
Dit naast het gebruik van een auto en een hoogwerker.
Gelet op de kosten die hiermee gepaard gaan heeft het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 23 februari jl. besloten met onmiddellijke ingang geen medewerking meer te verlenen aan het ophangen van spandoeken.
Organisaties dienen hiervoor nu zelf zorg te dragen.
Wel dient voor het ophangen tijdig een vergunning te worden aangevraagd bij het gemeentebestuur.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Blijdorp (594326).

PLASTIC ZAKKEN WEER LEVERBAAR!

De speciale verzamelzakken voor de plasticinzameling zijn weer leverbaar via de Huisvuilcentrale. Iedereen die de afgelopen periode een bestelling had gedaan, heeft inmiddels een pakketje ontvangen. Vanaf nu worden nieuwe bestellingen volgens de normale planning uitgeleverd.

Om een bestelling te plaatsen kunt u terecht op de speciale bestelsite: http://hvcinzameling.actiesite-2organize.com/aanvraagCOMPOST UIT UW EIGEN GFT-AFVAL
HVCCOMPOSTERING STELT GRATIS COMPOST TER BESCHIKKING

Op zaterdagmorgen 20 maart 2010 kunt u van 9.00 tot 12.00 uur als inwoner van de gemeente Wieringen gratis compost ophalen bij de gemeentewerkplaats aan de Wieken 1 te Hippolytushoef. De gemeente organiseert deze actie samen met HVC-compostering, die de compost beschikbaar stelt. Compost die is voortgekomen uit uw eigen groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Door deze compost te gebruiken in uw eigen tuin, hergebruikt u uw eigen afval op een nuttige manier. Neem een schep mee, zodat u de compost zelf in een aanhanger of meegebrachte zak kunt scheppen.

Met deze compostactie wil de gemeente u belonen voor uw inspanningen om afval te scheiden. En hoe kunnen we dat nu beter doen dan door gratis compost uit te delen. Iedere volle groene bak van 140 liter die u aan de weg zet, staat gelijk aan zo’n 15 tot 20 kilo compost. Ook benadrukken we nog eens het belang van het inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval, nu en in de toekomst. Er zijn redenen te over om gft apart te houden. Het verwerken van gft tot compost is goedkoper dan verbranden, zorgt voor minder luchtvervuiling en het bespaart grondstoffen.

Compost van gft
Alleen van goede kwaliteit gft kan compost worden gemaakt. Dit kan nuttig worden gebruikt als bodemverbeteraar. Het verbetert de structuur van de grond en regelt de doorlaatbaarheid. Bovendien activeert compost het leven in de bodem en slaat het voedingsstoffen voor planten op. Compost is goed voor zowel zand- als kleigrond. Zandgrond krijgt meer samenhang en wordt beter vochthoudend, terwijl kleigrond juist meer lucht krijgt en daardoor beter bewerkbaar wordt. Compost gemengd met wat aarde, is ook goed te gebruiken als potgrond of tuinaarde. Ten slotte gaat compost bodemziekten tegen.

Gft is meer dan compost
Van gft kun je meer maken dan alleen compost. Door vergisting krijg je biogas. Gas dat gebruikt kan worden om erop te rijden of, in de toekomst, zelfs mee te koken. Een ton gft is goed voor 100 kubieke meter biogas (1300 autokilometers). Dit gas wordt bijvoorbeeld gebruikt voor energieproductie of als groen gas voor de transportsector. Door het afval thuis te scheiden, kun je hier zelf aan bijdragen. Het mooiste van dit alles is dat vergisten geen invloed heeft op de hoeveelheid compost die je kunt maken.

Meer informatie
De compostactie van de gemeente Wieringen vindt plaats op zaterdag 20 maart 2010 van 9.00 uur tot 12.00 uur aan de Wieken 1 te Hippolytushoef.

Naast de compostactie van gemeente Wieringen organiseert HVC-compostering op 20 maart a.s. een open dag op de eigen locatie in Middenmeer, het terrein van HVCinzameling (HollandCollect).
Inwoners kunnen dan ook hier gratis compost afhalen.
Meer informatie hierover vindt u op www.hvcgroep.nl.VERBOUWEN OF SLOPEN? CONTROLEER EERST OP ASBEST!Zoals iedereen wel weet is het inademen van asbestvezels zeer gevaarlijk. Daarom heeft de overheid strenge regels gemaakt voor het omgaan met asbest, zoals bij het slopen of bij het verbouwen.

Vooral in de jaren tussen 1950 en 1980 is heel veel asbest in en om woningen toegepast. Er zijn maar liefst 3500 verschillende toepassingen bekend. Bij woningen zijn de asbestcement dakplaten de bekendste.
Vanaf 1994 mag geen asbest meer worden gebruikt.
Er is geen verplichting om asbest weg te halen (tenzij het afbrokkelt of na een incident als brand), maar als u het weghaalt dan gelden allerlei regels en moet u het snel afvoeren naar de stort of de werf.

INVENTARISEREN
Voordat een bouwwerk van vóór 1994 (gedeeltelijk) wordt gesloopt of verbouwd moet er bijna altijd een asbestinventarisatie worden uitgevoerd door een erkend bedrijf (zie www.ascert.nl).
Uitzondering daarop is als bij de sloop/verbouwing enkel sprake is van:
1 het verwijderen van maximaal 35 m2 geschroefde, asbestcementen dakplaten;
2 het verwijderen van maximaal 35 m2 asbesthoudende vloertegels (colovinyl) of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

Uit het inventarisatierapport blijkt wat er verder moet gebeuren en of een (asbest)sloopvergunning nodig is.

MELDEN
Als een inventarisatie niet nodig is, dan moet er in ieder geval altijd een melding bij de gemeente gedaan worden. Het formulier is te downloaden van de website van de gemeente (www.wieringen.nl).
Als u gemeld hebt, heeft de gemeente 8 werkdagen om daarop te reageren. Doet zij dat niet, dan is automatisch goedkeuring verleend.

VERWIJDEREN
Bij het zelf verwijderen van asbest (mag dus alleen in de 2 uitzonderingssituaties) is het nodig om het asbest nat te maken en te houden tijdens de demontage, een mondkapje voor te doen en het asbest dubbel en luchtdicht in plastic te verpakken en het plastic goed vast te tapen.
Na het weghalen moet het asbest binnen 2 weken worden afgevoerd naar de stort of de werf.

AFVOEREN
Als het asbest bij de gemeentewerf aangeboden wordt zal altijd gevraagd worden om (de goedkeuring van) de melding of de vergunning te tonen. Neem die dus mee ! Bij de werf mag maximaal 10 m2 per perceel per jaar – gratis – worden ingeleverd. Als u meer hebt, dan moet u dat brengen naar de stortplaats in Middenmeer of het depot in Den Helder.


INZAMELBAK BATTERIJEN EN INZAMELBAK TL-BUIZEN EN OUDE LAMPEN

De Formido vestiging Hippolytushoef aan de Molenakker 1, 1777 HS te Hippolytushoef heeft een inzamelbak staan waar u uw batterijen kunt inleveren. Tevens hebben zij een inzamelbak voor uw tl-buizen en oude lampen.


WET MILIEUBEHEER

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij, op grond van artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer, de volgende melding hebben ontvangen:

“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” (het Activiteitenbesluit) van:
- Boelmans Tuinmachines Boelmans Mechanisatie voor het pand Schoor 2 in Hippolytushoef. Het pand wordt gebruikt voor reparatie, onderhoud en verkoop van tuinmachines en aanverwante artikelen.

Het bedrijf dient zich aan de voorschriften te houden die in het besluit zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.


VOORNEMEN OM GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS TE VERLENEN

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens een gehandicaptenparkeerplaats te verlenen aan:
· mevrouw W.G. Omis, Jasmijnstraat 19. Deze gehandicaptenparkeerplaats zal tegenover Jasmijnstraat 20, te Hippolytushoef worden gerealiseerd.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 21 april 2010 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG te Hippolytushoef.


BELEIDSREGELS 2010 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WIERINGEN

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij in hun vergadering van 2 februari 2010 hebben besloten de Beleidsregels 2010 Algemene subsidieverordening (ASV) Wieringen gewijzigd hebben vastgesteld.

Korte beschrijving
In 2009 zijn de beleidsregels 2009 ASV Wieringen vastgesteld om het mogelijk te maken om de subsidie aanvragen en het afhandelen hiervan verder te stroomlijnen.
Voor het jaar 2010 zijn er een tweetal kleine aanpassingen doorgevoerd.

Het betreffen twee aanpassingen in artikel 15 van de Beleidsregels 2010 ASV Wieringen.
Artikel 15 regelt de elementen welke voor de opbouw van de subsidie van belang zijn.
Aan sub c; een bedrag voor de opleiding van leden, is toegevoegd:
Het totaalbedrag van dit element wordt gebaseerd op een ingediende lijst van leden die in het voorafgaande jaar een opleiding gevolgd hebben.
Aan sub d; Een bijdrage in de aanschaf van instrumenten, is toegevoegd:
Deze wordt verleend middels een subsidie van 10% over de boekwaarde per 1 januari van enig jaar, met een maximum van € 2.500,- per jaar.
De beleidsregels treden op 10 maart 2010 in werking.
De Beleidsregels liggen voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis.
Op verzoek en tegen betaling van de verschuldigde leges wordt een afschrift van het besbetreffende besluit beschikbaar gesteld.
De beleidregels zijn ook in te zien op de internetpagina van de gemeente Wieringen, onder bekendmakingen.


Hippolytushoef, 9 maart 2010
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
Actueel...
20-10-2019 Piet Kooi wint biljarttitel
20-10-2019 Wiron blijft in de winning mood
20-10-2019 Uitslagen
20-10-2019 Clubkampioenen Wironruiters gehuldigd
20-10-2019 Cursus Klein Vaarbewijs 1 en 2
20-10-2019 VOC wint verdiend, maar geflatteerd van VZV
19-10-2019 Halloween, een spannend avontuur in de Schoorlse duinen
19-10-2019 Taarten uitgereikt aan winnaars fotowedstrijd
18-10-2019 Kom gerust even een kijkje nemen
18-10-2019 Halloween pompoen maken
18-10-2019 Geboorte, verhuizen of jubileum, ook deze berichten plaatsen wij
18-10-2019 Wim Anker “Wij wijken niet voor druk, dreiging en geweld!”
18-10-2019 Hayke Burghout nieuw lid van de matchgroep van de Hollands Kroonse Uitdaging
18-10-2019 Foto van het weekend
18-10-2019 Winterchallenge Soroptimistclub Wieringerland
18-10-2019 Spooktocht
18-10-2019 Goed nieuws voor de fans van Mooi Wark
17-10-2019 Principeverzoek bouwplan De Maaier Wieringerwerf
17-10-2019 Gemeente investeert in reconstructie en renovatie haven Den Oever
17-10-2019 Zwembaden Hollands Kroon in handen gebruikers
17-10-2019 Kwaliteit busvervoer scoort goed
17-10-2019 Afronding cascobouw boomkorkotter BM-100
17-10-2019 Alcoholgebruik onder jongvolwassenen neemt af
17-10-2019 Informatieavond ontwikkeling centrumgebied Breezand
17-10-2019 Reisje van de Wieringer Activiteitenvereniging
17-10-2019 Activiteiten in de herfstvakantie in Petten
17-10-2019 Home-Start zoekt nieuwe vrijwilligers
17-10-2019 Muziekvereniging Wieringerwaard zoekt oud-leden
17-10-2019 9 november kleding inzamelen Rotaryclub Wieringerland
17-10-2019 Op Wieringernieuws ook veel ruimte voor columns, kom maar op met uw verhaal
(advertentie)
Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Waar naar toe? - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...