Gemeenteraadsverkiezingen
Uitgegeven op 26-02-2010 om 04:09  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadverkiezing hebben de afgelopen weken hier op Wieringernieuws geadverteerd. De partijen mogen - middels een ingezonden mededeling - hun standpunten verwoorden in een nieuwsbericht.

Als eerste een artikel ingestuurd door WR05.

WR05
Voor u gaat stemmen even uw geheugen opfrissen over de afgelopen Raadsperiode.
Onze Gemeente staat aan het begin van zeer ingrijpende veranderingen, n.l. aanleg Wieringer Randmeer met 2100 daarin/om te bouwen woningen én de Gemeentelijke Herindeling die 1 januari 2012 en feit moet zijn.
Veel Wieringers zijn niet echt gelukkig zijn met zo,n Randmeer met 2100 woningen. Dit wordt een huizenzee i.p.v. een randmeer. Maar op Wieringen heeft de politiek in de laatste raadsperiode medebeslist dat er een Wieringer Randmeer met 2100 woningen gaat komen door met 9 stemmen vóór en 3 stemmen tegen de SOK (Samenwerkingsovereenkomst) tussen Provincie, Gemeenten Wieringen, Wieringermeer en Private partijen te ondertekenen.
Een megaproject tot meerdere eer en glorie van projectontwikkelaars, beursgenoteerde consortiums en bobo,s uit het Provinciehuis, (toendertijd nog dr. Ton Hooymeijer, thans mw. Laila Driessen, Jan van Zijl, e.v.a.) het stokpaard van lieden die willen scoren, zoals men dat noemt, maar waarvan men absoluut niet kan inschatten wat consequenties voor Wieringen zijn.
In de periode voorafgaand aan het moment dat de SOK getekend moest worden, was er veel twijfel en leefde er vele vragen en onduidelijkheden over het hele project, waarin heel veel woningen gebouwd zullen worden om de financiering van het Randmeer rond te krijgen.
Vragen over de leefbaarheid, welzijn, verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, infrastructuur, effecten op de landbouw, milieu, bereikbaarheid, openbaar vervoer, fietsverkeer, Witte bruggetje, knooppunt De Haukes, kortom er waren nog zoveel leemten en onduidelijkheden in de informatie en op de voorlichtingsbijeenkomsten hebben de diverse deskundigen van het projectbureau ook nooit kunnen overtuigen.
In de Raad werd zelfs opgemerkt, dat men zeer op de hoede moest zijn , want anders lopen we in een fuik.
Maar omdat er, zoals zo vaak gebeurt, weer een argument van tijdsdruk, n.l. het vervallen van de WVG was, moest er beslist worden. Onverantwoord voor zo,n megaproject.(Heel veel groter dan het oorspronkelijk idee, n.l. eenvoudig,bevaarbaar, staande mast, betaalbaar, bij Wieringen passend)
Onder de bevolking slonk het draagvlak voor dit Randmeer met zoveel woningen, het werden er elke keer weer meer, (was er ooit draagvlak voor zo,n groot meer ?) maar steeds werd er volgehouden: De Wieringers willen een Randmeer.
Ja, dat zal zo zijn, maar niet dit Randmeer met 2100 woningen.
Er waren voor PvdA, VVD en WR05 nog zoveel vragen, tot het laatste moment aan toe en wat gebeurt er:
De Raadsleden toonden een zeer merkwaardig stemgedrag:
Voor 9 stemmen (Pv/dA 4, VVD2, CDA1, OW91-2)
Tegen 3 stemmen (WR05)
We zaten dus in de eerdergenoemde fuik.
Waar waren de rechte ruggen, er waren er maar 3, die van onze lokale partij WR05.
Het CDA en OW91 zijn meestal positief geweest, die stemden logisch voor, niet vreemd dus.
Het politieke optreden en het stemgedrag van vooral de PvdA, toén ook nog coalitiepartner van WR05 bevreemdde mij zeer, maar ja, op de publieke tribune prikten de ogen van enkele bobo,s uit het Provinciehuis (mw.Laila Driessen VVD en dhr. Jan van Zijl PvdA) in de rug van de stemmende PvdA- en VVD Raadsleden en dhr. Ton Hooymeijer (VVD), had op zijn bij een ieder bekende wijze, de periode voor het beslismoment de Raadsleden toegesproken.
Als men zich er enigszins in gaat verdiepen, ontstaat er een begin van aversie tegen politiek.
Hier gaat men denken aan politieke spelletjes, eigen belang of misschien slappe knieën.
De PvdA, altijd graag dominant aan het woord, maar vol vragen, was niet duidelijk, in eerste termijn beurt voorbij laten gaan, eerst horen wat de andere partijen hebben te zeggen. De populaire term “draaikonterij” was en is nog steeds van toepassing.
De VVD zat ook nog vol met vragen, maar stemt ook om vóór.
De enigste partij die de rug recht hield is WR05.
Toen wist WR05 het zeker, bij de Gemeentelijke Herindeling moet Wieringen worden vertegenwoordigt, door een krachtige lokale partij.
De andere partijën worden meer geregiseerd door provinciale/landelijke bloedverwanten. (zie alleen al de verkiespamfletten)
Hoe zal het straks afkomen na de Gemeentelijke Herindeling ?
Gaat het dan ook weer zoals met het tekenen van de SOK ?
Zitten er dan bij belangrijke lokale beslissingen wederom de provinciale bobo,s van de grote partijen op de publieke tribune met hun ogen in de ruggen van de plaatselijke partijvertegenwoordigers te prikken om niet de belangen van Wieringen, maar de belangen van het grote geheel er door te drukken.
WR05 vreest dat het zo af kan komen, als de kiezers daar 3 maart a.s. geen verandering aan gaan geven.
Een sterk vertegenwoordigde lokale partij is voor Wieringen van essentieel belang.
WR05 denkt dat de winst voor Wieringen ligt in het koesteren en behouden van het unieke natuurlijke cultuur historisch karakter waar toeristen en dagjesmensen graag vertoeven en recreëren en verteren.
En niet zoals PvdA en VVD voorstellen snel geld genereren, door unieke stukken grond te verkopen en daar industriegebouwen op te zetten.
Denk b.v . aan de groene strook tussen de Havenweg en N99 in Den Oever)
Probeer daar kritisch en behoudend mee om te gaan, zolang het eigendom van de Gemeente is kan men sturing aan het beeldkwaliteitsplan geven.
Over enkele jaren, wanneer we gefuseerd zijn in één grote gemeente, ligt er in de Wieringermeer genoeg terrein braak waar men industrie kan vestigen.
Besturen is vóóruit zien, Een zo ziet de enige lokale partij WR05 het.
WR05 stelt zich ten doel om de stem van de burgers zoveel mogelijk erbij te betrekken, de z.g. Praat van de Straat in de Raad.
Grote ingrijpende thema,s / gebeurtenissen kritisch beoordelen, de waarheid niet verdoezelen, elkaar niet naar de mond praten.
Grenzen van de financiële mogelijkheden markeren en niet overschrijden.
Rekening houden met de financiële onzekerheden die thans vele mensen ervaren, in een periode waarin de Rijksbijdragen voor de Gemeenten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 met 20% wordt teruggebracht.
WR05 is zich zoals een ieder er terdege van bewust, dat er z.s.m. nieuwbouw w.b. scholen, sport en recreatie in Den Oever moet komen, maar ook elders op Wieringen zijn soorgelijke achterstallige onderhoudsproblemen aan gebouwen aan de orde.
Het past dan ook niet in de visie van WR05
Om vlak voor de Gemeenteraadsverkiezingen nog even de goede te sier maken met een niet goed financiëel onderbouwd bouwplan Multi Functioneel Centum Den Oever te komen, waar de burger dan nog tientallen jaren een te hoge prijs voor moet betalen.
WR05 stelt daarom voor een alternatief plan w.b. Multi Functioneel Centrum Den Oever door te rekenen.
WR05 wil geen verwachtingen wekken, die financiëel niet waar gemaakt kunnen worden.
WR05 wil wel kwaliteit, maar geen onnodige toeters en bellen.
WR05 gaat voor behoud en verbetering van Veiligheid, Leefbaarheid, Bereikbaarheid, Werkgelegenheid en Voorzieningen op ons mooie Wieringen.
WR05 is niet links en niet rechts, WR05 is voor iedereen.
WR05 is er van overtuigd, dat een stevige lokale partij, een goede onderhandelingspositie geeft voor w.b. de lokale toekomst van Wieringen in de nieuw te vormen fusiegemeente.
We moeten zeer alert zijn, want voor men er erg in heeft, neemt de provincie de regie in handen.
Wil u het verkiezingsprogramma nog eens rustig bekijken, ga naar: www.wr05.nl

(advertentie)
(advertentie)
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Fiat 500 C 0.9 TwinAir 500S Cabrio Private Lease mogelijk
€ 9.880,-

Te koop Nissan Juke 1.6 Acenta
€ 9.450,-

Wieringer historie:
In het stof bijten - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...