Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 22-02-2010 om 16:22  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Aanslag gemeentelijke heffingen 2010.

Aan het eind van deze week worden de jaarlijkse aanslagen voor de gemeentelijke heffingen over 2010 bezorgd. Het aanslagbiljet bestaat uit twee onderdelen, namelijk de beschikking Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-beschikking) en de gemeentelijke heffingen.
Wanneer u eigenaar bent van een woning of een niet-woning dan is het belangrijk om de WOZ-beschikking goed te bewaren. Het kan zijn dat u de beschikking volgend jaar nodig heeft voor uw belastingaangifte over 2010.


Voor zover u daarvoor in aanmerking komt zijn op het aanslagbiljet de volgende heffingen gecombineerd:
Ø de onroerende zaakbelastingen voor het eigendom van woningen en niet-woningen;
Ø de onroerende zaakbelasting voor het gebruik van niet-woningen;
Ø de rioolheffing;
Ø de afvalstoffenheffing;
Ø de hondenbelasting.

Wet Waardering Onroerende Zaken.

Belastingplicht.
Belastingplichtig voor de onroerende zaakbelastingen zijn:
a. degenen die bij het begin van het kalenderjaar een niet-woning gebruiken;
b. degenen die bij het begin van het kalenderjaar eigenaar zijn van een niet-woning;
c. degenen die bij het begin van het kalenderjaar eigenaar zijn van een woning.
Dit betekent dat de toestand op 1 januari 2010 bepalend is en dat wijzigingen in de loop van het kalenderjaar geen invloed hebben op de aanslag.

Tarieven.
Het tarief onroerende-zaakbelastingen 2010 bedraagt:
1. voor het eigendom (of beperkt recht) van woningen 0,0860% van de waarde;
2. voor het gebruik van niet-woningen 0,1004% van de waarde;
3. voor het eigendom (of beperkt recht) van niet-woningen 0,1244% van de waarde.

Waardering op waardeniveau 1 januari 2009.
De waarde die op de WOZ-beschikking (aanslagbiljet) staat vermeld is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2009. Dit betekent dat de waarde voor de onroerende zaak op 1 januari 2009 bepalend is voor de WOZ-waarde die de gemeente gebruikt voor het opleggen van de onroerende zaakbelasting over 2010.
Indien de toestand van uw onroerende zaak is gewijzigd door bijvoorbeeld een verbouwing, dan heeft de gemeente hier rekening mee gehouden want voor de toestand van de onroerende zaak is 1 januari 2010 bepalend.

Waardering op basis van vergelijking.
De taxatie van woningen geschiedt altijd door vergelijking met gerealiseerde verkoopcijfers.
Deze verkoopcijfers (marktgegevens) worden permanent geanalyseerd. Zonodig worden woningen bezocht die bij een transactie betrokken waren om informatie te verzamelen die geschikt is om te komen tot een juiste taxatie.

Waardeontwikkeling van woningen tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2009
De gemeente heeft de waarde voor de WOZ-beschikking van dit jaar, volgens wettelijk voorschrift, bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in onze gemeente, naar het waardeniveau op 1 januari 2009.
Door de huidige situatie op de onroerendgoedmarkt en berichtgeving in de media verwacht u wellicht dat de WOZ-waarde van uw woning is gedaald. Dit is echter geen vaststaand gegeven. In de eerste helft van 2008 was er landelijk gezien nog sprake van een prijsstijging. Die stijging wordt niet geheel ongedaan gemaakt door de daling in de tweede helft van 2008. Gevolg is dat de WOZ-waarde van de woningen landelijk per 1 januari 2009 gemiddeld net iets hoger is dan per 1 januari 2008.
Let op, gemiddeld wil zeggen dat de ene woning in waarde gestegen kan zijn, terwijl een andere woning in waarde gedaald is. Omdat de dalende markt zich na 1 januari 2009 heeft voortgezet, kan het zijn dat de WOZ-waarde van uw woning op de WOZ-beschikking hoger is dan de actuele marktwaarde van uw woning. Een wijziging van de waarde van uw woning door marktontwikkelingen in 2009 wordt echter pas zichtbaar in de WOZ-beschikking die begin 2011 wordt genomen. De waarde voor de WOZ-beschikking 2011 wordt bepaald naar het waardeniveau op 1 januari 2010.

Ten aanzien van de waardeontwikkeling van niet-woningen doet zich de situatie voor dat de waarde van de agrarische objecten een stijging ten opzichte van de vorige waarde laat zien. Deze stijging heeft te maken met de landelijke kengetallen. In het kengetallenboek is een hogere grondprijs voorgeschreven. Bij de bepaling van de WOZ-waarde is hier op basis van wettelijke voorschriften rekening mee gehouden.

Taxatieverslagen.
Belanghebbenden (eigenaren van woningen of eigenaren en gebruikers van niet-woningen) kunnen een taxatieverslag opvragen. In dit taxatieverslag staan de gegevens die ten grondslag hebben gelegen aan de waardevaststelling. Naast de objectkenmerken van het betreffende pand worden in het verslag maximaal drie andere objecten vermeld met de marktgegevens. Via de internetsite van de gemeente Wieringen (www.wieringen.nl) kunt u uw taxatieverslag inzien en printen.
Hiervoor kunt u uw DigiD inlogcode (gebruikersnaam + wachtwoord) gebruiken.
Ook kunt u, met gebruikmaking van uw burgerservicenummer (voorheen sofi-nummer) en het totale aanslagbedrag uw taxatieverslag inzien.
Eigenaren c.q. gebruikers van niet-woningen (bedrijven) kunnen hun taxatieverslag inzien met gebruikmaking van het aanslagnummer en totaal aanslagbedrag.
U kunt dit taxatieverslag ook telefonisch opvragen bij de afdeling Middelen van het gemeentehuis (0227-594364 / 594334). Het taxatieverslag wordt u dan per omgaande toegezonden. Schriftelijke aanvragen kunt u richten aan de afd. Middelen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hondenbelasting.

Belastingplicht.
De houder van een hond is belastingplichtig voor de hondenbelasting.

Tarieven 2010
De hondenbelasting bedraagt:
1. voor de eerste hond € 64,20;
2. voor iedere volgende hond € 82,20,--.

Algemeen.
Regelmatig vindt er een controle hondenbelasting plaats. Als u houder bent van één of meerdere honden bent u verplicht om hiervan aangifte te doen. Als u deze aangifte niet doet maakt u zich schuldig aan een strafbaar feit, wat een boete kan opleveren.
Dus als u houder bent van één of meerdere honden waarvoor u nog geen aangifte heeft gedaan, doe dit dan alsnog zo spoedig mogelijk om zo een boete te voorkomen.
Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van de website van de gemeente Wieringen (www.wieringen.nl), telefonisch opvragen (0227-594368 / 594334) of ophalen bij de balie in het gemeentehuis. Schriftelijke aanvragen kunt u richten aan de afd. Middelen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Afvalstoffenheffing.

Belastingplicht.
Belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing zijn degenen die feitelijk gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan de gemeente de verplichting heeft huishoudelijk afval in te zamelen.

Tarieven. 2010
De afvalstoffenheffing bedraagt per perceel per jaar: € 286,80.
Wanneer het perceel op 1 januari van het kalenderjaar echter wordt gebruikt
door één – of twee personen, dan bedraagt de afvalstoffenheffing respectievelijk
€ 214,20 en € 250,20,--.
Dit betekent dat de toestand op 1 januari 2010 bepalend is voor de één – of twee persoonshuishoudens en dat wijzigingen hierin in de loop van het kalenderjaar geen invloed hebben op de aanslag.

Rioolheffing Nieuw!!!!.

Per 1 januari 2010 heeft de gemeenteraad van Wieringen de “verordening rioolheffing 2010” vastgesteld. Deze verordening is vastgesteld in plaats van de “verordening rioolrecht”. Anders dan het rioolrecht heeft de rioolheffing niet alleen betrekking op rioleringskosten, maar ook op het beheer van regenwater en grondwater.
In feite verandert het karakter van de oude rioolrechten van een retributie (vergoeding voor een bewezen dienst), in een bestemmingsheffing. Het retributiekarakter impliceert namelijk dat de dienst die de gemeente levert gekoppeld moet worden aan het individuele profijt van de burger. De gemeente moet echter ook maatregelen kunnen nemen die het collectief belang dienen, zoals de zorgplicht voor het grondwater, zodat het karakter van de rioolrechten verbreed moest worden. Omdat het een bestemmingsheffing is, hoeft in de relatie met de belastingplichtige geen sprake te zijn van een rechtstreekse tegenprestatie in de vorm van een verleende dienst of een voorziening waarvan de belastingplichtige gebruikmaakt. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een individueel profijt. Om dit duidelijk te maken, is in de wettekst bepaald dat onder de naam rioolheffing een belasting kan worden geheven.

Belastingplicht.
De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
Onder gemeentelijke riolering wordt verstaan een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente.

Tarief 2010
Het tarief bedraagt € 252,-- per perceel.
Met een perceel wordt bedoeld een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan.

Nadere informatie.
Eventuele nadere informatie kunt u verkrijgen bij de afdeling Middelen van de Gemeente Wieringen, Elft 15 te Hippolytushoef op ieder werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en iedere maandag van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Telefonisch kunt u op iedere werkdag contact opnemen, ’s morgens van 09.00 uur tot 12.00 uur en ’s middags van 13.30 uur tot 16.00 uur (behalve op de vrijdagmiddag), via:
§ 0227-594364 / 594334 voor de Wet Waardering Onroerende Zaken en de onroerende zaakbelastingen;
§ 0227-594368 voor de overige belastingen;
§ 0227-594365 voor betalingen;
§ 0227-594334 voor kwijtschelding.RAADSVERGADERING (9 EN 11 MAART 2010)

Ingevolge artikel 19 van de Gemeentewet maakt de burgemeester bekend dat de gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 maart a.s. en donderdag 11 maart a.s. aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Elft 15 te Hippolytushoef.

De agenda en de daarbij behorende voorstellen en ontwerpbesluiten liggen voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage vanaf heden en zijn te raadplegen op de website www.wieringen.nl.

Een uitgebreide publicatie volgt ongeveer een week voor de vergadering.


VOORNEMEN OM GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN TE VERLENEN

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens gehandicaptenparkeerplaatsen te verlenen aan:
- de heer H.R. Pronk. Deze parkeerplaats zal als 2e gehandicaptenparkeerplaats tegenover Hoge Poel 30, 1779 EM te Den Oever worden gerealiseerd.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 7 april 2010 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG te Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 19 februari 2010
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
Actueel...
19-07-2019 Wonen Plus Welzijn zoekt een telefonist(e) voor het Servicepunt
19-07-2019 Bus De Branding van grijze muis naar kleurrijke bus
19-07-2019 Weekend agenda
18-07-2019 Foto van het weekend
18-07-2019 Muzikaal huttendorp
18-07-2019 Aangepaste bediening provinciale bruggen Noord-Holland
18-07-2019 Verslag Waddentoernooi zondag 14 juli 2019 Boel Skik
18-07-2019 Bibliotheek Middenmeer open tijdens schoolvakantie
18-07-2019 DTM Assen, grootste autosportevenement Nederland 2019 in Assen
18-07-2019 DTM Assen: JETZT GEHT’S LOS in de ‘Kathedraal’
18-07-2019 Schorriemorrie, doe mee verlos de zee, ruimde Oeverse haven op
17-07-2019 Doet & Ontmoet naar museum van de 20e eeuw
17-07-2019 Reunie medewerkers gemeente Wieringen
17-07-2019 Groene vingers gezocht
17-07-2019 Huttendorp Klufterkrogt in volle gang
17-07-2019 Bingo met prachtige prijzen cafe Waddenzee
17-07-2019 Wieringer Kermis 2019
17-07-2019 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
17-07-2019 Tom is weer thuis
16-07-2019 Activiteiten Stichting Cultuur binnen de Dijken
16-07-2019 De theater vlog en nog veel meer
16-07-2019 Mandolineorkest uit varen
15-07-2019 Iets om naar uit te kijken!
15-07-2019 Mijlpaal voor elektronica vergelijker Knibble
15-07-2019 Brand in voormalig sexhuis
15-07-2019 Gerard Numeijer racet in Schagen naar vierde plaats
15-07-2019 Punkie gaat graag als single kat door het leven
15-07-2019 Rein Veldboer knapt de baard van molen De Onderneming op
14-07-2019 Kinderopvang daagt kinderen uit meer te bewegen
14-07-2019 100 Woorden
(advertentie)
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Fiat 500 C 0.9 TwinAir 500S Cabrio Private Lease mogelijk
€ 9.880,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Wieringer historie:
Cafetaria Aurora - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...