Gemeente Wieringen maakt het volgende bekend
Uitgegeven op 10-09-2009 om 19:10  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De gemeente Wieringen maakt het volgende bekend.

RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2009 (AANVANG 19.30 UUR)

Donderdag 17 september 2009 vergadert de gemeenteraad van Wieringen. U bent van harte welkom. Op de agenda staan onder meer de volgende punten:

- het verslag raadsvergadering van 2 juli 2009;
- de samenstelling raadscommissies;
- het concept-Jaarplan 2009/2010 rekenkamercommissie Wieringen;
- vaststelling geactualiseerd beheerplan haven Den Oever;
- deelname aan project BreedNet NHN;
- subsidie bezoekerscentrum/educatiefcentrum bij museum Jan Lont;
- de invulling van het budget Kunst en Cultuur;
- de invoering van de verwijsindex risico’s jeugdigen;
- de Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Wieringen;
- de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Wieringen 2009;
- wijziging statuten stichting Weg van de Vikingen;
- extensivering iepziektebestrijding tbv verhoging onderhoudsbudget openbaar groen.

In deze openbare vergadering mag u in maximaal 5 minuten uw mening geven over één van de agendapunten. Het is niet mogelijk het woord te voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechten openstaat of heeft opengestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
Wilt u in de raadsvergadering van uw spreekrecht gebruik maken, laat dit dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering weten aan de griffier, telefoonnr. 0227-594320 (of email (hleenders@wieringen.nl), onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

De agenda met vergaderstukken vindt u op onze website: www.wieringen.nl


SERIORENPLATFORM
Het Seniorenplatform, ANBO en gemeente Wieringen organiseren in het kader van de mobiliteitsverbetering voor ouderen op woensdag 23 september 2009 een busrit naar Schagen.
U kunt hier op eigen gelegenheid uw inkopen doen. Tussen 10:30 en 11:00 uur wordt u van huis opgehaald en vertrekken we richting Schagen, waar we ongeveer 11:30 uur aankomen.
Om 13:30 uur vertrekt de bus vanuit Schagen weer richting Wieringen.
Kosten voor de busrit (heen en terug) € 6,-- dit bedrag kunt u bij de bus betalen.
Wilt met ons mee, dan kunt u zich uiterlijk vòòr 20 september 2009 opgeven bij Ap Metselaar. Ap is te bereiken op alle werkdagen tussen 11:30 en 12:30 uur.
Op telefoonnummer: 0227-592398.
Wilt u graag mee, geef u dan snel op, want er kunnen slechts acht passagiers mee.
U hoeft geen lid van de ANBO te zijn om mee te kunnen.


CARAVANS, VOUWWAGENS EN CAMPERS LANGS DE OPENBARE WEG

De zomer is nu echt voorbij en daarmee voor veel mensen ook het kampeerseizoen.
De caravans, vouwwagens en campers kunnen weer naar de winterstalling.
Toch staan er nog veel kampeermiddelen e.d. langs de openbare weg ( = ook parkeerplaats).
Het zal u bekend zijn dat het op Wieringen niet is toegestaan om een caravan, vouwwagen, camper, aanhanger e.d. langer dan drie dagen langs de openbare weg te laten staan.
Dit om de toch al beperkte parkeerruimte zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken voor het parkeren van auto’s.
Ook is het geen fraai gezicht voor direct omwonenden en wordt het uitzicht van bewoners regelmatig belemmerd.

Wij vragen hierbij speciale aandacht voor de navolgende kampeermiddelen:
• camper op de Dolven met kenteken 48–VV–KH ;
• camper op de Klufterkrogt met kenteken LF–59–YN;
• vouwwagen op de Klufterkrogt , merk Trigano, met kenteken XH–RB–28 en

voor een aan de Bijlstraat staande aanhanger met stenen.

Wij dringen er bij alle eigenaren van een caravan, vouwwagen of camper en bovenvermelde eigenaren op aan hun kampeermiddel/aanhanger uiterlijk 1 oktober a.s. van de openbare weg te verwijderen.


PUBLICATIE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN GEMEENELANDSWEG 46-48

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wieringen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van maandag 14 september 2009 gedurende 6 weken voor een ieder het ontwerp van het bestemmingsplan Gemeenelandsweg 46-48 ter inzage ligt.

Het plangebied betreft het perceel Gemeenelandsweg 46-48. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt de bestaande stolp te restaureren en de bestaande woning een aantal meters in westelijke richting te herbouwen.

Gedurende de genoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak bij de Afdeling Grondgebiedzaken van de gemeente Wieringen naar voren worden gebracht. Hiervoor kunt u bellen met mevrouw G. van Deutekom, telefoon 0227-594381.

Het ontwerpbestemmingsplan Gemeenelandsweg 46-48 ligt ter inzage in het gemeentehuis van Wieringen, afdeling Grondgebiedzaken en is te raadplegen via de website van de gemeente Wieringen (www.wieringen.nl). Het gemeentehuis is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op maandag van 17.00 tot 19.00 uur.


BOUWEN EN WONEN

A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 1 september 2009:
- het veranderen van de automatenwand op het perceel Laan Bloys van Treslong 27, 1779 BA
te Den Oever (reguliere bouwaanvraag 2009-084).
ontvangen 7 september 2009:
- het gedeeltelijk vergroten van de recreatiebungalow op het perceel Verbindingsweg 134,
1778 LK te Westerland (lichte bouwaanvraag 2009-086).

B. Ontvangen aanvraag sloopvergunning
ontvangen 2 september 2009:
- het slopen van de woning op het perceel de Haukes 98, 1778 KD te Westerland
(sloopaanvraag S2009-014).

C. Verleende bouwvergunning
verzonden 11 september 2009:
- het legaliseren van het veranderen van de snackbar op het perceel Hoofdstraat 15-17, 1777
CA te Hippolytushoef (reguliere bouwvergunning 2007-105);
- het gedeeltelijk vergroten van het restaurant op het perceel Kerkplein 19, 1777 CD te
Hippolytushoef (reguliere bouwvergunning 2e fase 2008-089b);
- het gedeeltelijk vergroten van een melkstal op het perceel Hippolytushoeverkruisweg 5,
1777 JC te Hippolytushoef (reguliere bouwvergunning 2009-059);
- het geheel plaatsen van een tuinhuis op het perceel Dam 9, 1778 KV te Westerland (lichte
bouwvergunning 2009-070);
- het plaatsen van een nettenschuur op het perceel Vlieterstraat 5, 1779 XP te Den Oever
(reguliere bouwvergunning 2e fase 2008-086b);
- het plaatsen van balkon beglazing op het perceel Koningstraat 38, 1777 AB te
Hippolytushoef (lichte bouwvergunning 2009-078);
- het wijzigen van de voor- en zijgevel op het perceel Parklaan 11, 1777 HJ te Hippolytushoef
(lichte bouwvergunning 2009-080);
- het oprichten van een woonboerderij met garage / berging en berging met paardenboxen op
het perceel Gemeenelandsweg 39 (reguliere bouwvergunning 1e fase 2008-093a).

D. Verleende sloopvergunning
verzonden 11 september 2009:
- het slopen van het voormalige schoolgebouw op het perceel De Kule 25, 1779 EC te Den
Oever (sloopvergunning S2009-009).

E. Ingetrokken bouwaanvraag
verzonden 11 september 2009:
- het oprichten van een woonboerderij met garage / berging en oprichten van een berging op
het perceel Gemeenelandsweg 39 (reguliere bouwaanvraag 1e fase 2008-092a).

F. Buiten behandeling gelaten bouwaanvraag
verzonden 11 september 2009:
- het oprichten van een bezoekerscentrum met bedrijfswoning op het perceel Vatropperweg 5,
1779 GE te Den Oever (reguliere bouwaanvraag 1e fase 2006-096a).

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17.00 uur en 19.00 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken. Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder C, D, E, F en G genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.


OPENBARE KENNISGEVING


WET MILIEUBEHEER

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij, op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer, de volgende melding hebben ontvangen:

“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” (het Activiteitenbesluit)van:
- Al Group Benelux voor het pand Molenveld 4c in Hippolytushoef. Het bedrijf houdt zich bezig met onderhoud en reparatie van brandweerauto’s.

Het bedrijf dient zich aan de voorschriften te houden die in het besluit zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.

WET MILIEUBEHEER
TERINZAGELEGGING BESCHIKKING

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend aan:

- E. Jorna. De vergunning is verleend voor een inrichting voor de opslag en verkoop van consumenten vuurwerk. De inrichting is gelegen op het perceel De Wieken 44 in Hippolytushoef en is kadastraal bekend als gemeente Wieringen, sectie E, nr. 1942.

De beschikking met bijlagen liggen gedurende zes weken op de secretarie van de gemeente ter inzage met ingang van 14 september 2009 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken op de secretarie gedurende genoemde periode op maandagen van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage. Om de stukken op maandagavond in te zien dient u een afspraak te maken.
De vergunning is verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan slechts worden ingesteld door:
- degenen die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bedenkingen hebben inge¬bracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- dege¬nen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

Het beroep kan worden ingesteld (binnen zes weken na de dag waarop de stukken ter visie zijn gelegd) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Zonodig kan ook een verzoek tot schorsing van de vergunning dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.


Hippolytushoef, 11 september 2009
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester
(advertentie)
Actueel...
14-07-2020 Deze zomer geldt: elke druppel telt
14-07-2020 150 jaar Knipscheer-orgel (5)
14-07-2020 Sportakkoord helpt bij actieplan verenigingen
13-07-2020 Fotowedstrijd
13-07-2020 Bouwvakvakantie
13-07-2020 Van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel
13-07-2020 Buddy, een leuke knuffelkat
12-07-2020 De raket van Jos Volkers
12-07-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
12-07-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
12-07-2020 Komeet Neowise en vallende ster in één plaatje
11-07-2020 Stichting Dorpshuizen Westerland ontvangt gift Rotary
11-07-2020 Succesvolle spelletjesdag bij Wieringermeerruiters
11-07-2020 Rabobank GameDay ook naar Wieringerwerf
11-07-2020 Overleden de heer Cees Borst
11-07-2020 Overleden de heer Piet Boerdijk
10-07-2020 Matchgroeplid helpt De Vrijheid de digitale snelweg op
10-07-2020 Blijf bewegen in de vakantie met Summerfun
10-07-2020 Personeel gezocht
10-07-2020 Onderzoeksresultaten toekomst agrarische sector
10-07-2020 100 Woorden
10-07-2020 Provincie helpt met 10 miljoen voor cultuur
10-07-2020 Zomerse animatie van Wooncompagnie
10-07-2020 Aanvraag urgentievergunning huurwoning via de gemeente
10-07-2020 Informatiemiddag Thuishuis Winkel
09-07-2020 Hulp nodig bij onze dienstverlening? Schrijft u zich in voor onze online uitleg
09-07-2020 Samen sterk voor vervolg Texel Academy
09-07-2020 Dankzij Rabobank een lekker bakkie bij Zweefvliegcentrum Noordkop
09-07-2020 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet, doet u mee?
09-07-2020 Minder toeristenbelasting als gevolg van corona
(advertentie)
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Verbandmeester - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...