Bestuur Beter Wonen ziet het niet meer zitten
Uitgegeven op 28-02-2009 om 01:27  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN- Uit een vrijdagavond door ons ontvangen e-mail bericht afkomstig van de Huurders Belangen Vereniging kunnen wij concluderen dat de heer Visser en andere bestuursleden van de woningbouwvereniging Beter Wonen afstand doen van hun functies. Hieronder een citaat uit de brief die op 27 februari verzonden is,


Bestuur en Raad van Toezicht hopen dat de op de ALV van 2 maart as. verkozen leden van bestuur en Raad van Toezicht er in slagen uw woningbouwvereniging ook bestuurlijk op goede koers te houden.

Raad van Toezicht en bestuur van Woningbouwvereniging “Beter Wonen”.


Dit opmerklijke nieuws willen wij u niet onthouden. Dit weekend zullen wij het artikel mogelijkerwijs d.m.v. reacties aanvullen. De vergadering uitgeschreven door de leden gaat maandag 2 maart gewoon door. Deze vergadering staat gepland om 19.30 uur in café de Harmonie.

Hier onder kunt u de gehele inhoud van de brief lezen;


Aan de leden van Wbv Beter Wonen,


Zoals u heeft kunnen vernemen, heeft een aantal leden met een beroep op de statuten een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Woningbouwvereniging “Beter Wonen” bijeengeroepen op 2 maart aanstaande. Als reden hiervoor werd opgegeven dat het bestuur van Woningbouwvereniging “Beter Wonen” het verzoek van dezelfde leden van 4 februari jl. om een ALV te houden, heeft genegeerd. Dit is echter niet juist.

Naar aanleiding van het verzoek van de betreffende leden van 4 februari jl. hebben het bestuur en de Raad van Toezicht van Woningbouwvereniging “Beter Wonen” aan die leden voorgesteld om een ‘afkoelingsperiode’ van vier weken in acht te nemen om in overleg, eventueel met externe hulp, een oplossing uit de impasse te vinden en het bestuurlijk gedoe even te kunnen laten rusten. Dit voorstel is door de betreffende leden bij brieven van 10 februari en 16 februari jl. afgewezen, waarna het bestuur heeft aangegeven een ALV te zullen bijeenroepen op 12 maart as. Daarmee zou door het bestuur van Woningbouwvereniging “Beter Wonen” worden voldaan aan de statutair voorgeschreven oproeptermijn van 21 dagen. Deze datum is voor de hiervoor bedoelde leden kennelijk niet aanvaardbaar gebleken, hetgeen eveneens geldt voor de door het bestuur voor die vergadering voorgestelde agenda,

Wat de agenda voor de vergadering van 2 maart as. betreft, is ten aanzien van de benoeming van leden van het bestuur en de Raad van Toezicht enkel de benoeming van door de Huurdersbelangenvereniging Wieringen bindend voorgedragen kandidaten geagendeerd. Hierbij wordt echter voorbij gegaan aan de kandidaten die eerder door het bestuur en de Raad van Toezicht van Woningbouwvereniging “Beter Wonen” (bindend) werden voorgedragen voor benoeming in het het bestuur en de Raad van Toezicht van Woningbouwvereniging “Beter Wonen”.

Om de bestuurlijke overdracht niet verder te verstoren, zijn het bestuur en de Raad van Toezicht van Woningbouwvereniging “Beter Wonen” van mening dat de situatie het beste is gediend met ons te voegen naar het verzoek van de leden om 2 maart de ALV te houden waar leden van bestuur en Raad van Toezicht kunnen worden gekozen, met dien verstande dat aan de op de agenda voor 2 maart as. door de Huurdersbelangenvereniging Wieringen bindend voorgedragen kandidaat voor benoeming in het bestuur van Woningbouwvereniging “Beter Wonen” worden toegevoegd de reeds door de Raad van Toezicht binden voorgedragen kandidaten, te weten de heren Bloem en van Hooff en dat aan de door de Huurderbelangenvereniging Wieringen bindend voor gedragen kandidaat voor benoeming in het bestuur, worden toegevoegd de reeds door het bestuur voorgedragen kandidaten, te weten de heren Eveleens en Nederhoff.

De namen van deze kandidaten zijn u eerder gemeld in de uitnodiging voor de afgelaste ALV van 4 februari. Voor meer informatie over de kandidaten verwijzen wij u naar de website van Beter Wonen www.beterwonenhippo.nl .

U als lid van Beter Wonen bent nu aan zet! Daarom willen we u informeren over de argumenten van enkele leden die voor de vergadering zijn gebruikt en ook voor die tijd in de media zijn geplaatst zodat u op de vergadering uw stem kunt laten gelden. Uw stem bepaalt immers hoe het verder zal gaan met uw woningbouwvereniging!
Geen ALV in september 2008
Het niet uitschrijven van de ALV voor september 2008 heeft een aantal oorzaken gehad.
Ten eerste was en op dat moment met leden nog een stevige discussie gaande over de voorstellen rond de statutenwijziging. Een vervolg van de discussies op de ALV van 4 juni 2008.
Ten tweede was er sprake van een moeizaam overleg met de Huurdersbelangenvereniging terwijl de verwachting was dat er per oktober 2008 een nieuw bestuur van de Huurdersbelangenvereniging zou aantreden. Waarbij het logisch en wettelijk verplicht zou zijn om de voorstellen voor de statutenwijziging eerst met hun te bespreken.
Daarnaast verhardde de situatie toen zo, onder meer door persoonlijke aanvallen, dat er gezocht werd naar een oplossing om weer met elkaar in gesprek te raken zonder die persoonlijke aanvallen.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot de vergadering van 18 december waar velen van u de sfeer hebben kunnen ervaren waarin de voorgaande maanden werd gewerkt.
De Kapellehof
De intrekking van dit bouwplan is op de vergadering van 18 december uitgebreid aan de orde geweest. Allereerst in een chronologische analyse van feiten door de accountant Deloitte Daarna is een analyse en conclusie uitgebracht door de Raad van Toezicht zodat u als leden uw mening daarover kon vormen en u vervolgens kon beoordelen of dat voor u acceptabel was.
Kernpunt van die analyse was dat er onvoldoende draagvlak was bij partijen waarmee Beter Wonen het project moest gaan bouwen. Hoewel dit voor de indiening van de aanvraag als uiterst belangrijk is benoemd door een aantal bestuursleden en Raad van Toezicht. Een gezamenlijk gedragen bouwplan moest ervoor in de plaats komen. Vandaar de intrekking van het bouwplan en zeker geen afstel.
Later is daar nog de discussie over koopappartementen aan toegevoegd.
Het door de leden goedgekeurde beleidsplan van Beter Wonen verbiedt het bouwen van koopwoningen niet. Het is ook gebruikelijk bij woningbouwverenigingen om bij bouwprojecten naast de huurwoningen ook koopwoningen te realiseren. Daarmee worden de kosten voor de woningbouwvereniging immers lager en kunnen de huren daarmee ook lager uitkomen dan zonder de bouw van koopwoningen. Als we daarmee geen rekening houden kost dat u als lid van Beter Wonen dus geld!


Beloningen Bestuurders
Elk jaar heeft u tijdens de presentatie van de jaarrekening ook inzage in de vergoedingen van de bestuurders. Bij de voorbereiding van de voorstellen voor een statutenwijziging is de ook gesproken over verschillende bestuursvormen. Uitgangspunt is daarbij geweest dat het totaal van de huidige bestuursvergoedingen ook richtinggevend is voor een nieuwe situatie. Het voorstel tot de statutenwijziging is echter ingetrokken door het bestuur. Dit is nog eens uitdrukkelijk door het bestuur aangegeven in de ALV van 18 december jl. Dus geen enorme salarissen.
Huurverhoging
Het argument van een huurverhoging kwam opeens opzetten en was voor het bestuur een verrassing. Feit is dat de huurverhoging voor sociale woningbouw gebonden is aan een advies van het ministerie van VROM. De huurverhoging wordt volgens strikte regels bepaald en heeft een maximum. In de praktijk betekent die meestal dat u rekening kan houden met enkele procenten. De genoemde €200 is volstrekt uit de lucht gegrepen.

Bestuur en Raad van Toezicht hopen dat de op de ALV van 2 maart as. verkozen leden van bestuur en Raad van Toezicht er in slagen uw woningbouwvereniging ook bestuurlijk op goede koers te houden.

Raad van Toezicht en bestuur van Woningbouwvereniging “Beter Wonen”.


(advertentie)
Actueel...
14-07-2020 Deze zomer geldt: elke druppel telt
14-07-2020 150 jaar Knipscheer-orgel (5)
14-07-2020 Sportakkoord helpt bij actieplan verenigingen
13-07-2020 Fotowedstrijd
13-07-2020 Bouwvakvakantie
13-07-2020 Van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel
13-07-2020 Buddy, een leuke knuffelkat
12-07-2020 De raket van Jos Volkers
12-07-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
12-07-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
12-07-2020 Komeet Neowise en vallende ster in één plaatje
11-07-2020 Stichting Dorpshuizen Westerland ontvangt gift Rotary
11-07-2020 Succesvolle spelletjesdag bij Wieringermeerruiters
11-07-2020 Rabobank GameDay ook naar Wieringerwerf
11-07-2020 Overleden de heer Cees Borst
11-07-2020 Overleden de heer Piet Boerdijk
10-07-2020 Matchgroeplid helpt De Vrijheid de digitale snelweg op
10-07-2020 Blijf bewegen in de vakantie met Summerfun
10-07-2020 Personeel gezocht
10-07-2020 Onderzoeksresultaten toekomst agrarische sector
10-07-2020 100 Woorden
10-07-2020 Provincie helpt met 10 miljoen voor cultuur
10-07-2020 Zomerse animatie van Wooncompagnie
10-07-2020 Aanvraag urgentievergunning huurwoning via de gemeente
10-07-2020 Informatiemiddag Thuishuis Winkel
09-07-2020 Hulp nodig bij onze dienstverlening? Schrijft u zich in voor onze online uitleg
09-07-2020 Samen sterk voor vervolg Texel Academy
09-07-2020 Dankzij Rabobank een lekker bakkie bij Zweefvliegcentrum Noordkop
09-07-2020 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet, doet u mee?
09-07-2020 Minder toeristenbelasting als gevolg van corona
(advertentie)
Slagerij Ottens
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Hoort bij foto 554 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...