Revolutie in garnalenvisserij
Uitgegeven op 07-02-2009 om 12:29  |  link  |  bewaar  |  print

EMMELOORD/DEN OEVER – Garnalenvissers gaan precies noteren waar ze hoelang en hoeveel vangen en bijvangen, hoeveel brandstof ze verbruiken. Ze gaan serieus meewerken aan gesloten gebieden voor onderzoeksdoeleinden, aan onderzoek om de impact van de visserij in kaart te brengen, en aan het verminderen van discards. En in principe allemaal het hele jaar de zeeflap gebruiken. Alleen over de wijde zeef zeven, en het ziftsel reduceren. Het staat in het ´Managementplan voor garnalenvissers juli 2009-juli 2014´, een vergaand plan om de garnalenvisserij te moderniseren. ,,Een revolutie´´, erkent Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Transnationale Garnalen-PO.

Zonder MSC-certificaat liggen er na 2011 geen garnalen meer in de supermarkt. En dat ecolabel komt alleen binnen handbereik met het ondertekenen van het ´Managementplan voor garnalenvissers juli 2009 – juli 2014´. Zonder dat managementplan is ook de kans reëel dat de overheid geen noodzakelijke NBwet-vergunning verleent om nog langer in de Waddenzee en de kustzone op garnalen te mogen vissen, want de natuurorganisaties eisen dat het plan opgenomen wordt in de vergunningvoorwaarden.

Alle Nederlandse garnalenvissers hebben vorige week kennis kunnen nemen van het managementplan voor de garnalenvisserij. Dat managementplan is opgesteld door de zogeheten Kopgroep MSC, onder voorzitterschap van kees Lankester (bestuurslid MSC). In die kopgroep zaten verder Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt, Pim Visser en Ab Post (beide namens de PO-Wieringen), Paddy Walker (Waddenvereniging), Monique van de Water (Stichting De Noordzee) en Bert Keus (consultant, jurist en bioloog). Boven de kopgroep staat een stuurgroep onder leiding van Geke Faber (voormalig LNV-staatssecretaris), waarin regionale garnalenvisserijverenigingen en garnalenhandel samen vertegenwoordigd zijn.

De ambitie is om de garnalenvisserij te moderniseren. Sleutelwoorden daarbij zijn: zelfregulering, organisatie en openheid. Dat betekent voor de visserman ondermeer dat hij middels het elektronisch logboek precies inzage gaat geven in de vangstlocaties en de vangsten per trek, ook de bijvangst inclusief geschatte soortenverdeling. Ook het brandstofverbruik wordt geregistreerd en openbaar gemaakt. Meer dan nu valt de nadruk op handhaving en het nakomen van afspraken. Dat moet de geloofwaardigheid van de visserij ten goede komen, en bovendien kan zo achterdocht naar vissers worden omgezet in vertrouwen.

Doel van het managementplan is dat de garnalenvisser zich van blijvende steun van publiek en consument verzekert. Belangrijke elementen daarin zijn een stabiele markt, meer effectiviteit en een betere organisatie. Behalve een duurzame visserij gaat het ook om een sociaal verantwoorde visserij met een redelijk inkomen en levensstandaard voor de vissers. Dat moet gestimuleerd worden door regels en afspraken die zelf worden onderschreven. ,,Met dit MSC pakket mag er van vissen onder de kostprijs géén sprake meer zijn, want duurzaam vissen is leuk maar je moet er ook wat mee verdienen´´, aldus Johan Nooitgedagt.

Voorgesteld wordt om het huidige aantal vergunningen in Nederland (225), Duitsland (263) en Denemarken (28) te bevriezen. Komt er een nieuw effectiever vistuig dan de klossenpees op de markt, dan moet eerst capaciteit worden uitgekocht. Het vertrouwen moet worden gegeven dat de (internationale) visserijinspanning op garnalen niet verder kan groeien. Controle op de 300 pk gaat stelselmatig plaatsvinden. Minimaal vijf keer per jaar zal er gecontroleerd worden, naar analogie van de beheersstructuur zoals Nederland die met het motorvermogen kent. De meetresultaten worden voor iedereen toegankelijk.

Wanneer in een bepaald gebied de vangst van een garnalenkotter voor meer dan twintig procent uit bijvangst/discards bestaat, dan wordt dit gebied ter grootte van minstens honderd vierkante kilometer voor twee weken gesloten. Middels het elektronische logboek krijgen ook onderzoekers en milieuorganisaties inzage in vangstlocaties, volumes, bijvangstschattingen. Die informatie is volgens het managementplan nodig om een overzicht te krijgen van de activiteiten op zee, en om te kunnen laten zien dat de vissers zich aan de afspraken houden. Gegevens komen op een website.

Prijsval is een indicatie van een toenemende aanvoer. Om te voorkomen dat de visserijdruk dan toeneemt wordt tenminste elk jaar een redelijke minimumkiloprijs op basis van een integrale kostprijs vastgesteld. Ter voorkoming van extra visserijdruk bij hoge prijzen wordt evenzeer een redelijke maximumkiloprijs vastgesteld. Zakt de prijs onder de minimumprijs of stijgt deze boven de maximumprijs dan worden in de volgende week minder garnalen aangevoerd uit oogpunt van wijs ecologisch beheer. Afspraken worden gecontroleerd door eigen benoemde inspecteurs.

In principe is de zeeflap het hele jaar verplicht. Alleen als overtuigend wordt aangetoond dat een alternatief effect heeft, dan is deze ook voor een beperkte af te bouwen periode toegestaan. Via experimenten wordt onderzocht of het effect van zeevogels op de sterfte van bijvangst kan worden verminderd. Met aanmoedigingsprijzen worden vrijwillige maatregelen om de bijvangst aan boord te reduceren gestimuleerd.
Alle garnalen moeten over wettelijk geregistreerde zeefstations met een MSC-productcertificering gezeefd worden, ook garnalen die in het buitenland worden aangeland. Het maximum ziftselpercentage wordt in drie jaar teruggebracht naar 10 procent. Bij overschrijding volgt een forse boete.

Om de ecologische effecten van de garnalenvisserij op de zeebodem in kaart te brengen worden er extra gebieden voor onderzoek gesloten. Daarvoor wordt een wetenschappelijk nodig geacht onderzoeksplan opgetuigd. Het managementplan gaat dan ook vergezeld van een degelijk onderzoeksprogramma.

Discussie
,,Ik ben mij heel goed bewust dat er mensen zijn die naar hun voorhoofd zullen wijzen, maar deze beseffen onvoldoende wat de consequenties zijn en dragen niet de verantwoordelijkheid die ze zouden moeten dragen´´, zegt Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt. Ook de Wieringer zaakvoerder Ab Post begrijpt heel goed dat het managementplan veel stof tot discussie zal opleveren en niet iedereen even blij zal zijn. Maar hij verwacht wel dat iedereen van de PO-Wieringen zal tekenen. ,,Anders ben je straks uitgevist.´´

Het nu voorliggende managementplan is gericht aan de Nederlandse garnalenvissers. Geldt het ook voor de collega-vissers die op dezelfde crangon-crangon vissen? Nooitgedagt: ,,Ja, het is de bedoeling dat de Duitse en Deense collega´s natuurlijk hetzelfde managementplan gaan ondertekenen. Als dit voor de Nederlandse vissers een voorwaarde is voor een MSC-ecolabel, dan is het dat uiteraard ook voor Duitsers en Denen.´´

De Vissersbond heeft samen met de PO-Wieringen voor de vergunningaanvraag om in de zogeheten Natura2000-gebieden te mogen vissen een Passende Beoordeling laten maken. Daarin wordt geconcludeerd dat garnalenvisserij geen significant effect heeft op de natuurwaarden van de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde, Voordelta en Nederlandse kustzone. De ngo´s vegen deze conclusie van tafel en wijzen er op dat een onderzoeksagenda ontbreekt en er dus door een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek geen conclusies getrokken kunnen worden.

´Kennislacunes´ worden onder andere geconstateerd op:
- de langetermijneffecten van het vistuig op ´bodemhabitats´ en ´benthossoorten´;
- hoe lang sporen van garnalentuig zichtbaar blijven in diepere geulen;
- inzicht in bodemberoering en hersteltijden (´hard nodig´, aldus de ngo´s);
- cumulatieve effecten van visserijintensiteit en inspanning van zowel garnalen- als boomkorvisserij.

Bron: Visserijnieuws.
(advertentie)
Actueel...
14-07-2020 Deze zomer geldt: elke druppel telt
14-07-2020 150 jaar Knipscheer-orgel (5)
14-07-2020 Sportakkoord helpt bij actieplan verenigingen
13-07-2020 Fotowedstrijd
13-07-2020 Bouwvakvakantie
13-07-2020 Van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel
13-07-2020 Buddy, een leuke knuffelkat
12-07-2020 De raket van Jos Volkers
12-07-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
12-07-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
12-07-2020 Komeet Neowise en vallende ster in één plaatje
11-07-2020 Stichting Dorpshuizen Westerland ontvangt gift Rotary
11-07-2020 Succesvolle spelletjesdag bij Wieringermeerruiters
11-07-2020 Rabobank GameDay ook naar Wieringerwerf
11-07-2020 Overleden de heer Cees Borst
11-07-2020 Overleden de heer Piet Boerdijk
10-07-2020 Matchgroeplid helpt De Vrijheid de digitale snelweg op
10-07-2020 Blijf bewegen in de vakantie met Summerfun
10-07-2020 Personeel gezocht
10-07-2020 Onderzoeksresultaten toekomst agrarische sector
10-07-2020 100 Woorden
10-07-2020 Provincie helpt met 10 miljoen voor cultuur
10-07-2020 Zomerse animatie van Wooncompagnie
10-07-2020 Aanvraag urgentievergunning huurwoning via de gemeente
10-07-2020 Informatiemiddag Thuishuis Winkel
09-07-2020 Hulp nodig bij onze dienstverlening? Schrijft u zich in voor onze online uitleg
09-07-2020 Samen sterk voor vervolg Texel Academy
09-07-2020 Dankzij Rabobank een lekker bakkie bij Zweefvliegcentrum Noordkop
09-07-2020 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet, doet u mee?
09-07-2020 Minder toeristenbelasting als gevolg van corona
(advertentie)
Sportcentrum Hippogym: voor wie fit wilt blijven!~
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ ,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Nationale visserijdagen 1995 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...