Zonnepanelen in de plaats van gezonde bomen
Uitgegeven op 12-11-2017 om 16:28  |  link  |  bewaar  |  print

(INGEZONDEN BERICHT)

Wieringen is als aardkundig monument met zeer bijzondere landschappelijke kenmerken een deel van de gemeente Hollands Kroon dat bijzondere aandacht verdient. Die bijzondere kenmerken dienen te worden behouden. Daarnaast dient men behoedzaam met natuurwaarden om te gaan en deze ook te beschermen in de vorm van actie voor gericht natuurbehoud.

De doelstelling is gesteld te waken over de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het grondgebied van Wieringen. Zoals de Wierdijk die sinds 1986 een provinciaal monument is. Deze is ook nog aanwezig bij de afrit A7 Den Oever, blijkbaar voor Rijkswaterstaat niet van belang. Benut de bijzondere ligging van Den Oever op het knooppunt van Waddenzee, IJsselmeer, A7 en Afsluitdijk. Benut de vernieuwing en de aantrekkingskracht van de Afsluitdijk om Wieringen en Den Oever beter op de kaart te zetten (kans). Dat bereik je niet door bij de afrit A7 een woud aan zonnepanelen te plaatsen.

Er is blijkbaar ook geen onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het zonnepark op de verkeersveiligheid van omliggende wegen. De ontwikkeling van het zonnepark zou namelijk gepaard kunnen gaan met een hinderlijke schittering van de zon voor automobilisten die over de nabij het plangebied gelegen aan de A7 en N99 rijden. Voor de onderbouwing van het aspect verkeersveiligheid dient er een wegbeeldanalyse opgesteld te worden, waarin conclusies worden getrokken over de gevolgen van de aanwezigheid van het zonnepark voor de verkeersveiligheid. In een onderzoek zal de vraag beantwoord moeten worden of er hinder op kan treden voor het wegverkeer als gevolg van de schittering van zonlicht die via de zonnepanelen wordt gereflecteerd. Indien dit het geval is, zal er bepaald moeten worden in welke mate dit zorgt voor afleiding van weggebruikers waardoor mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan.

Landschappelijk gezien is de aanleg van een heus zonnepark niet erg fraai.
Natuurlijk wil je laten zien dat je bewust wilt omgaan met het milieu, maar om in deze hedendaagse weidse omgeving een woud aan zonnepanelen te zien staan is niet erg landschappelijk. In het NBP 1989, het Natuurbeleidsplan van het Rijk, is een gewenste ecologische hoofdverbinding aangegeven vanaf de Afsluitdijk, door de Zuiderhaven, langs de zuidrand van Wieringen naar het Amstelmeer. Daarin zit nu al een zeer moeilijke passage, te weten die onder de oude en nieuwe rijksweg A7 in de zuidwesthoek van de Zuiderhaven. De Werkgroep Zuiderhaven heeft destijds, in vervolg op de Ontwikkelingsvisie Wieringen (het plan Burie), onderzoek gedaan naar de gewenste indeling van die haven. Langs de zuidrand is de jachthaven, de bouw van recreatiewoningen op het eiland en de vlak daarvoor gelegen vaargeul een gegeven. Alle partijen waren het er over eens dat de passage onder de rijkswegen moest worden verbeterd en de inrichting van de westelijke en noordelijke oever voor de natuur moest worden versterkt. Maar Rijkswaterstaat heeft daar nu blijkbaar heel andere meningen over, om er drie tot vier hectare gezond groen te kappen.

De percelen met bomen bij de A7 die in beeld zijn, zijn volgens RW niet toegankelijk voor recreatie. Maar ze grenzen wel aan een pas ingericht recreatiegebied, welke zicht op de zonnepanelen krijgt. Bovendien zullen gekapte bomen elders worden herplant, wil men beweren. Maar waar vertelt men niet. Bomen zijn onmisbaar, omdat ze zorgen voor demping van verkeerslawaai (harde wind) en afvang van fijnstof. Bovendien rusten er vogels en vleermuizen. Ook daar wil men niets van weten.

Dat er een veelheid van definities is voor het begrip burgerparticipatie is wel duidelijk. De gevarieerde wijze waarop burgerparticipatie wordt gedefinieerd heeft grotendeels te maken met de verschillende visies en eisen die worden gesteld aan het verloop van het participatieve proces, de interpretatie van het begrip belanghebbende, de opvattingen over de invloedmarge die participanten mogen hebben en de status van het eindresultaat. In de context van interactieve beleidsvorming zal men moeten uitgaan van hoge eisen met betrekking tot de gelijkwaardigheid tussen de participanten, openheid van het proces en de status van de uitkomst. Hierbij wordt het begrip vorming van beleid breed geïnterpreteerd. Alle beleidsdeelprocessen van agendavorming tot en met evaluatie en terugkoppeling. Deze definitie impliceert dat wanneer een participatief proces niet verloopt in openheid, gelijkwaardigheid en debat het niet interactief genoemd kan worden.

Co Kamst
(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
Actueel...
21-01-2018 Benefiet Tea bij Trien van de Gest voor Dolle Bonte Molen
21-01-2018 Cantatekoor op weg naar concert
21-01-2018 VOC een maatje te groot voor VZV
21-01-2018 Ontmoetingsdiners
21-01-2018 Salao en Zvv Succes delen de punten
21-01-2018 100 jaar Zuiderzeewet (3)
20-01-2018 Vandaag in alle kranten, het strand kalft af, maar Wieringen groeit!
20-01-2018 Edwin Wittink hoofdtrainer van v.v. Arum (Friesland)
20-01-2018 100 woorden
20-01-2018 Uitslagen
20-01-2018 Wij gaan naar Miniatur Wunderland met Hippo Reizen en Wieringernieuws
19-01-2018 Foto van het weekend, toen en nu
19-01-2018 Luyt voorlopig niet akkoord met aanbod compensatie gemeente Hollands Kroon
19-01-2018 Topschaatser Schenk kreeg een rijksdaalder zakgeld per dag
19-01-2018 LADA thema-avond Raadsprogramma
19-01-2018 Op hoop van zegen
19-01-2018 Boom Stroe geruimd, schade vrijdag goed te zien
19-01-2018 Raadsvergadering Hollands Kroon
19-01-2018 Weekend agenda
19-01-2018 Donderdagnacht windstilte na de storm, even op het Internet gezocht
18-01-2018 Terp en Venne voldoen aan criteria Zwem-ABC
18-01-2018 En we doen nog een rondje
18-01-2018 Leer bridgen bij Bridgeclub Wieringen
18-01-2018 Op stap in Hollands Kroon
18-01-2018 Exposities en musea
18-01-2018 Ravage op begraafplaats Stroe na omwaaien boom, ruim 20 graven beschadigd
18-01-2018 Stormschade?
18-01-2018 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
18-01-2018 Gevolgen van verbod pulsvisserij voor de visserijgemeenschappen nog niet te overzien
17-01-2018 O.H.K. stelt schriftelijke vragen over mobiele dekking in Kreileroord
(advertentie)
Occasions
Toyota Corolla 1.4 VVTi wagon inklusief afleverkosten
€ 5.495,-

Te koop BMW Z3 Roadstar 1.8
€ 4.499,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Juliana krijgt een ruikertje - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...