Participatie?
Uitgegeven op 01-06-2013 om 17:32  |  link  |  bewaar  |  print

(INGEZONDEN BERICHTEN)

Participatie? Aan m'n hoela.....
Avonden vergaderen, meedenken, meepraten..... en dan moet je dit lezen.
Je mag toch verwachten dat B&W niet aan zo'n duidelijk standpunt van de bevolking en het bedrijfsleven van Den Oever voorbij zou gaan. Natuurlijk, het werd gezegd.... jullie kunnen wel een advies uitbrengen maar wij (of de raad) beslissen.
Aanvulling voor de Dikke van Dalen: Participatie = zoethoudertje

Dick Cocom

Met opperste verbazing heb ik de 'vooraankondiging' van de Hollands Kroon aan de participatiegroep gelezen, betreffende het persbericht m.b.t. de coupure en de havenplannen (Waddenpoort alias Masterplan).
Van vooraankondiging was geen sprake, want het persbericht was immers al uit.
Aldus valt nu te lezen in de media hoe de gemeente toch rekening heeft gehouden met de bewoners door een participatiegroep in te richten. (Om 'kwart over twaalf' en na een hoop tumult)
Dus; inschrijven voor die groep! Want dan kun je tenminste ook 'officieel' je inbreng leveren. Toch? Dus mocht ik deel uitmaken van deze participatiegroep.

Héb je daar een aantal avonden tijd gespendeerd in een participatie groep vanuit de bewoners (en die uren waren voor ons onbetaald - in tegenstelling tot de wederpartijen die om tafel zaten...) om de gemeente en het project-team te informeren over hoe wij bewoners de zaken zien en beleven.... Gaat er wel een héél voorspelbaar persbericht uit namens de gemeente....!

In reactie daarop:


Optie 1 (burger participatiegroep spreekt zich unaniem uit voor huidige locatie)
Deze optie lijkt door de gemeente onderbelicht in het persbericht:
- Het eenduidig antwoord van de visserij op 'nieuwe locatie nieuwe coupure' wordt niet genoemd
(zij waren tegen! Eventueel 'extra verkeer' door die coupure op nieuwe locatie hindert hen in hun werk),
- Nadelige impact panden en huidige ondernemers wordt niet genoemd,
- HHNK en Industrieclub hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen handhaven huidige locatie.

Optie 2 (advies aan College voor nieuwe locatie - bij de huidige Dekamarkt)
Er wordt als onderbouwing een stedenbouwkundig onderzoek genoemd (Oja joh? Oh - er zit nú een rapport bij...), en men verwijst naar een nieuwe 'verkeersader' rondom de KapelSTEEG. Juist! Het woord zegt het al; STEEG!
Hoe wenst u daar dan een verkeersader van te maken, meneer de wethouder?
Hetgeen er aan erfgoed stond, nog niet zo lang geleden, heeft al eens plaatsgemaakt voor de Dekamarkt en een parkeerterrein. Dan had u toen rekening moeten houden met minder Dekamarkt en meer steeg.
Of hetgeen er stond, laten staan en elders in het dorp een grotere supermarkt bouwen.
Tegenstrijdig is, dat volgens de plannen het plein voor de huidige Dekamarkt autoluw zou moeten worden (en dito voor de straten eromheen, zoals Voorstraat, Zeestraat en Havenstraat). Maar dit lezen we niet terug.
Immers; autoluw gaat niet samen met verkeersader.
Net zo min als 'recreatie opwaarderen in de haven' samengaat met het weghalen van de winkels bij diezelfde haven.
Ow - en hoe 'logisch' is het dat je 'links' een historische haven wilt creëren + de recreatiehaven wilt opwaarderen en dan 'rechts' aan de geheel andere kant een 'verbinding met het dorp' wilt maken (die de visserij in de weg zit)...
Horen die havens en de verbinding dan niet een tikkeltje bij elkaar?? En is het niet heel toevallig dat de nieuwe coupure pal voor de deur van het straks leegstaande Dekamarkt pand zou moeten komen?

Ergo:
Visserij tegen, bewoners Den Oever tegen, ondernemers rondom huidige coupure en in de betreffende straatjes tegen.
Huidige bewoners toekomstige verkeersader (Laan Blois) zijn waarschijnlijk ook tegen meer (vracht)verkeer voor hun huis langs (zijn zij al rechtstreeks geïnformeerd over dit plan?? Of gebeurt dat na het Raadsbesluit? Dan mogen ze alleen nog in een deelproject plaatsnemen, waar de koers m.u.v. uitvoering en vormgeving al is bepaald).
De enige partij die halsstarrig blijft vasthouden is - sjuust; de gemeente. Of eigenlijk de wethouder en het projectbureau.
Maar op basis waarvan???

Optie 3 (twee coupures, waarvan één kleiner en alleen voor wandelend publiek).
Práchtig!
Maar had HHNK op 27 maart niet al heel hard geroepen dat van twee coupures geen sprake kon zijn?
Eén coupure; locatie maakte hen niet uit.
Zo'n tweede coupure zou zo'n 1,6 miljoen extra kosten, meldde het projectbureau en hun adviesbureau.
Dus op de letterlijke vraag van het projectbureau aan de participatiegroep 'Wat hebben de bewoners in Den Oever over voor 'tweede coupure' (lees; behoud huidige coupure)?' lijkt me het antwoord; 1,6 miljoen.
Die misschien betaald kan worden uit de 5 miljoen die gemeente Wieringen in bracht als bruidsschat voor de nieuwe gemeente Hollands Kroon. Of uit het potje van de Provincie? De provincie heeft immers 5 miljoen beschikbaar voor opwaardering havens, waar tot nu toe 9 ton van is geclaimd door Den Helder.
Maar van een tweede coupure hóeft geen sprake te zijn. Indien de huidige behouden blijft.
Kunnen we die 1,6 miljoen mooi voor verdere verfraaiing van de haven en de oude dorpsstraatjes aanwenden.

Tijdens de overleggen werd de participatiegroep tweemaal verrast:
1) Door de plots overeengekomen 'gentlemensagreement' met de Industrieclub (waarvan de andere Klankbordleden, zoals de Zakenclub, pas achteraf werden geïnformeerd), waarbij een groot deel van de plannen werden teruggeschroefd. (Nu die plannen rondom de locatie coupure nog!) Kan en mag dit zomaar buiten de Klankbordgroep om? Is dit dan bindend?
Hebben leden van de Industriegroep zich ook gecommitteerd via deze gentlemsagreement aan huisvesting en dus werkgelegenheid binnen Den Oever voor minimaal 25 jaar?
Prima en terecht dat ze eisen stellen op basis van wat ze Den Oever bieden op dit moment. Maar de ontwikkelingsplannen van de haven voor de komende 70 jaar worden daar immers voor teruggeschroefd.
2) Door het plots bereikte akkoord met de Dekamarkt over aankoop grond 'strip' (was dit nog niet in een veel priller stadium en waren er ook geen andere partijen benaderd?? Welke dan? En waarom is gekozen voor de Dekamarkt?).
Over beide aspecten blijven antwoorden op zijn zachts gezegd 'in een grijs gebied' (omdat ik het woord schimmig niet wil gebruiken).
Transparantie is er helaas nog steeds niet:
Niet over de financiën omtrent de te ontwikkelen 'strip' (lees stuk grond waar de Dekamarkt zich nu gaat vestigen en de huidige ondernemers voor hoge bedragen 'mochten' mee mochten participeren, alsmede waar Avia Marees zich al heeft gevestigd).
Was de opwaardering (of zelfs overname?) van het huidige pand onderdeel van deze overeenkomst tussen gemeente en Dekamarkt? En helpt een 'nieuwe verbinding met de haven pal voor de deur' daarbij?
'Behoud van Dekamarkt voor Den Oever', zoals de wethouder dit formuleerde, klinkt wat vreemd. Dit zou toch 'behoud van een supermarkt voor Den Oever' horen te zijn?
Maar er werd duidelijk gemaakt; de Dekamarkt zou vestiging van een andere supermarkt binnen Den Oever tegenwerken, als zij zelf verkozen te vertrekken. Vreemd. Dan rijst bij mij de vraag; op welke basis en met welke middelen kunnen zij dat dan?
Het eerste pand van de Dekamarkt had in beheer van de gemeente moeten blijven via een erfpacht optie. Of huurconstructie. Zodat de gemeente ietwat gelijkwaardiger in het overleg stond. Maar dat lijkt nog steeds geen 'lesson learned', want de grond is wederom verkocht. Aan de Deka. Een volgende keer kunnen zij dan weer tegenwerken dat een andere supermarkt zich in het dorp vestigt, wanneer zij zich uit de voeten maken?
De optie erfpacht wordt nu onderzocht voor ondernemers op de nieuwe locatie. Maar ik vrees dat dit voor de grond van de Dekamarkt te laat is. Die overeenkomst is er immers al.
Prachtig dus dat de huidige locatie van de Dekamarkt in Den Oever, na hun grond-aankoop op de 'strip' (ja sorry; zo wordt dat in de plannen genoemd), opeens zo 'in schwung' is.
Maar hoe zit het met de waarde van panden en horeca / ondernemers rondom de huidige coupure en de huidige Dekamarkt?
Er zijn toch redenen geweest destijds om de Dekamarkt op de huidige locatie, in de buurt van de andere middenstanders te plaatsen??
En hoe zit het met compensatie door de gemeente aan deze ondernemers en huizeneigenaren? Immers; niet HHNK wil dit alles omgooien. Dat is de keuze van de gemeente. Dus in een schadevergoeding voor planschade- en dus waarde/omzet derving van panden en ondernemingen lijkt niet dekkend te kunnen worden voorzien door HHNK. Zij zijn alleen aansprakelijk voor verhoging van de dijk en de gevolgen daarvan. Niet voor de overige plannen. Waarbij nieuwe coupure op nieuwe locatie en verhuizing Dekamarkt op de één of andere manier onlosmakelijk aan elkaar verbonden lijken.
Er zou ons tijdig een onafhankelijk onderzoek aangereikt worden met een indicatie over impact op waarde van de panden en voor de (huidige) ondernemers. Ik heb dat onderzoek alleen nog niet voorbij zien komen. Ook hierover wordt niet meer gerept.

Dus:
Hebben we straks op twee plekken leegstand? Nieuwe winkelplein en ook binnen huidige bestand ondernemers?
Ontwikkel wellicht de Voorstraat en het gebied er omheen, zodat je het voor de huidige- en toekomstige ondernemers al aantrekkelijker maakt, voorafgaand aan de grote stap richting een winkelplein buiten het dorp.
Als het één het ander in de praktijk dan inderdaad niet bijt; prachtig! Dan hebben we twee mooie winkelplekken, waarbij de tweede locatie buiten het dorp wellicht inderdaad meer toeristen trekt! Maar dan zonder dat de ene leeg getrokken wordt om de andere te vullen...

Ik kan wel braaf aan de zijlijn toekijken bij plaatsing van dit persbericht, maar e.e.a. lag ietwat genuanceerder en de onderbouwing daarvan was beduidend uitgebreider dan men nu doet voorkomen in het persbericht, deels 'namens de participatiegroep'.
De reactie van de toehorende wethouder tijdens ons laatste overleg waarin het advies van de burger participatiegroep werd gevormd, sprak al boekdelen. Of; sprak al persberichten. Zijn koers leek al bepaald.
Het advies aan College - en dus nu van College aan de Raad - was daardoor net zo voorspelbaar als mijn reactie erop....

Maar chapeau voor een stukje politiek gericht schrijven in het persbericht! Dat dan weer wel.

Begrijp me niet verkeerd;
Opwaardering van de haven, verbeteren parkeergelegenheid, een wandelroute over de dijk, mooier/groter strand en betere (en mooiere!) bewegwijzering en materialen (lantaarnpalen, bankjes, etc), ontwikkelen van recreatie en economische inkomsten, verhogen van veiligheid waar nodig... Het nog mooier maken van Den Oever - en Wieringen... Ik ben helemaal voor!
Maar dan wel graag op basis van steekhoudende argumenten, met respect voor erfgoed (waarvan al te veel is weggetrokken uit Den Oever o.a. richting Enkhuizen of door bouw huidige supermarkt) en met respect voor de stem van het volk. Want u, beste Raadsleden, zit er toch als vertegenwoordiger van het volk?

Gelukkig laten steeds meer mensen zich horen (en komen ook zij met harstikke goede alternatieven!)
Ook op 27 maart toonde Den Oever een enorm hoge opkomst in het Vikingschip om de presentatie van het projectgroep bij te wonen. De opkomst zou nog hoger geweest zijn, als de vissers aan wal waren geweest....

19 juni vindt de Raadsvergadering plaats in het gemeentehuis Anna Paulowna, waarin wordt besloten over dit onderwerp. We mogen daar onaangekondigd aanwezig zijn. En zelfs (aangekondigd) wat zéggen. En er zijn (openbare) fractievergaderingen.
Het is maar dat u het weet (of: 'So you know', om in vakjargon van sommige gelieerde adviesorganen te blijven).
De eerdere 1700 handtekeningen voor de huidige coupure waren klaarblijkelijk onvoldoende. Dat windrichtingen binnen de berekeningen verkeerd lijken te zijn bepaald voor verhoging van de dijk, maakte ook geen indruk. De inbreng van de participatigroep lijkt de wethouder en het projectbureau (en inmiddels College) ook nog niet te overtuigen.
Maar wellicht dat een hoge opkomst van 'Noeversen de Raad dan duidelijk maakt dat de bewoners van Den Oever het niet eens zijn met deze gang van zaken.
Ik zeg; laat je horen!

Hartelijke groet,
op persoonlijke titel als bewoner en ondernemer binnen Den Oever.
Rebecca Hart
(advertentie)
Actueel...
02-04-2020 Helpt elkander en blijf gezond, Wieringernieuws draagt ook zijn steentje bij
01-04-2020 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
01-04-2020 De Kasteleen gaat online met De Andere Quiz
01-04-2020 Hollands Kroon voert tijdelijk 'coronalogo'
01-04-2020 Sterke stijging nieuwe krantenabonnees
01-04-2020 Corona. Wat nu?
01-04-2020 Schepen voorlopig niet naar het zout
01-04-2020 Ontheffing nodig voor landbouwvoertuigen hoger dan 4 meter
01-04-2020 Axxicom, corona en de bescherming van thuiszorgmedewerkers en hun cliënten
01-04-2020 Afgelaste evenementen
31-03-2020 Project Wieringerhoek ter inzage
31-03-2020 De Smulhoek
31-03-2020 Clementie bij invordering aanslag gemeentelijke belastingen
31-03-2020 Grenzen Hippolytushoef en Den Oever op papier gewijzigd
31-03-2020 Fietspad Terpweg westzijde verdwijnt
31-03-2020 Winterbediening bruggen en sluizen verlengd
31-03-2020 De kledingbakken gaan weer open!
31-03-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
31-03-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
31-03-2020 Thuiswerk-app Zoom populair
30-03-2020 Verkeerd bezorgd - UPDATE
30-03-2020 100 Woorden
30-03-2020 Blog burgemeester Rian van Dam. Hoe gaat het eigenlijk met u?
30-03-2020 Garnalenvissers voelen gevolgen noodsituatie Covid-19 crisiis
30-03-2020 Tommie vindt mensen erg spannend
30-03-2020 Ouderen en minder validen toch in beweging met tips Team Sportservice
29-03-2020 Garnalenvissers willen de regie
29-03-2020 Schepelingen in quarantaine op Wieringen
28-03-2020 Wie zijn het? Foto van het weekend
28-03-2020 Overleden, mevrouw Baijs - Verblauw
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Haukeshaven - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...