Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 01-12-2011 om 20:49  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen.

Vergaderingen raadscommissies december 2011

Op dinsdag 6 december a.s. om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Samenleving.
Op de agenda staan onder andere:

* Haalbaarheidsonderzoek / verdiepingsonderzoek herhuisvesting basisscholen Alvitlo, De Marske en H. Henricus.
* Presentatie stand van zaken MFA Den Oever.
* Beschikbaar stellen eenmalige bijdrage aan dierenasiel Japin Timmer te Hoorn.
* Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van vervanging van de vloer van sporthal Belterlaan en nieuwbouw van de kleedkamers van VV Succes en vestiging recht van opstal.
* Voortgang verplaatsing tenniscomplex en jeu de boules banen alsmede nieuwbouw kleed- en doucheruimtes en vestiging recht van opstal
* Fusies/opheffing openbare basisscholen.
* Benoeming leden Raad van Toezicht regionale stichting voor openbaar (speciaal) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Surplus.

Op woensdag 7 december 2011 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Grondgebiedzaken.
Op de agenda staan onder andere:
* Vaststellen jaarverslag gemeentelijke milieutaken Wieringen 2011.
* Mogelijke aanpak buitendijkse wateroverlast haventerrein Den Oever (met presentaties van HHNK en Arcadis).
* Uitwerking Masterplan Den Oever, w.o. de nota Winkelvoorzieningen en de structuurvisie Recreatietransferium Havenweg.

Op donderdag 8 december 2011 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Algemeen.
Op de agenda staan onder andere:
* Voortgang ESA en onderzoek pompen of verzuipen (Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk)
* Brief GGD Hollands Noorden/Politie/Veiligheidsregio NHN inzake planvorming nieuwbouw.
* Stand van zaken Bosman / Kuiper.
* 3e tussenrapportage 2011.
* Aanpassing controleprotocol jaarrekening 2011.
Vaststelling normenkader jaarrekening 2011.
* Instemmen met bestuursovereenkomst Afsluitdijk en Agenda ambitie Afsluitdijk.

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal aan de Elft 15 te Hippolytushoef en beginnen om 19.30 uur. U mag in maximaal 5 minuten uw mening geven over één van de agendapunten. U kunt dit na opening van de commissievergadering aan de voorzitter laten weten.
Het is niet mogelijk het woord te voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend.

De agenda, voorstellen en conceptbesluiten liggen op het gemeentehuis ter inzage en staan op de gemeentelijke website www.wieringen.nl.


RIOOLVERVANGING MEKKENSTUINWEG – KLIEFTSTRAAT TE HIPPOLYTUSHOEF GEREED

De afgelopen weken is de firma Klein Wieringen uit Hippolytushoef druk bezig geweest met de rioolreconstructie op het kruispunt Mekkenstuinweg – Klieftstraat te Hippolytushoef.

Uit rioolinspecties bleken er enige dermate gebreken aan de riolering aanwezig te zijn, dat vervangen van de buizen noodzakelijk was. Gemeente Wieringen heeft dit gegeven aangegrepen om in te kunnen spelen op de wateroverlast van de afgelopen jaren.

Er is gekozen om grotere rioolbuizen aan te brengen dan er aanwezig waren. De rioolbuizen vanaf het kruispunt naar de riolering in de spoorbaan langs de N99 is zelfs verruimd van een diameter van een halve meter naar een diameter van één meter! Dit leidt ertoe, dat vanaf heden er meer rioolwater kan worden afgevoerd en opgeslagen. Dit leidt op zijn beurt weer tot een reductie van de kans dat er bij hevige buien water op straat komt te staan.

Naast het verruimen van de buisdiameters, zijn trottoirkolken vervangen door straatkolken en is er op het kruispunt Mekkenstuinweg – Klieftstraat een lijnafwateringsgoot aangebracht. Mocht er in de toekomst tijdens extreem hevige buien water over straat stromen, dan vindt dit water eerder zijn weg de riolering in. Incidenteel overlast zal dan sneller verholpen zijn.

In het voorjaar van 2012 zal de firma Ten Brinke de Mekkenstuinweg en het deel van de Klieftstraat voorzien van nieuw straatwerk, zodat deze twee straten weer jaren vooruit kunnen. In combinatie met het straatwerk, zal Ten Brinke in het overige deel van de Mekkenstuinweg op de plaatsen voor de verkeersdrempels grotere straatkolken aanbrengen, zodat ook op dit deel van de Mekkenstuinweg regenwater sneller naar de riolering kan stromen.


PERS BERICHT START WERKZAAMHEDEN VLIETERSTRAAT

Start werkzaamheden Vlieterstraat te Den Oever

Op 5 december a.s. wordt een aanvang gemaakt met het verlengen van de Vlieterstraat te Den-Oever. De Vlieterstraat zal dan tot aan de sloot nabij de Havenweg verlengd worden.

De firma Klein Wieringen zal deze werkzaamheden uitvoeren.

De werkzaamheden aan de Vlieterstraat nemen ca. 3 weken in beslag.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. J. Koops; bereikbaar op jkoops@wieringen.nl of telefoonnummer 594300 of met de uitvoerder op het werk.
PUBLICATIE OMGEVINGSVERGUNNING

A: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 24 november 2011 tot en met 30 november 2011 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


Voor : Het veranderen en vergroten van de woning (omgevingsvergunning
Co-2011-060);
Locatie : Akkerweg 20 te Den Oever
Datum ontvangst : 28 november 2011

Voor : Het plaatsen van een dakopbouw (omgevingsvergunning B-2011-
061);
Locatie : Koningsweg 10 te Westerland
Datum ontvangst : 29 november 2011

Voor : Het slopen van een woning (omgevingsvergunning Sl-2011-006);
Locatie : Westerlanderweg 126 te Westerland
Datum ontvangst : 30 november 2011

B: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 24 november 2011 tot en met 30 november 2011 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor : het vergroten van een recreatiewoning (omgevingsvergunning B-
2011-048);
Locatie : Akkerweg 41 182 te Den Oever
Datum verzending : 28 november 2011

Voor : het planten van bomen (activiteit: het uitvoeren van een werk)
(omgevingsvergunning Aa-2011-01);
Locatie : Oosterklief tegenover huisnummer 14, kadastraal bekend gemeente
Wieringen, sectie I nummer 14 te Hippolytushoef
Datum verzending : 28 november 2011

Voor : het vergroten van een bedrijfsruimte (omgevingsvergunning B-2011-
044);
Locatie : De Wieken 28 en 30 te Hippolytushoef
Datum verzending : 29 november 2011

Voor : het veranderen van een bedrijfsruimte (omgevingsvergunning B-2011-
047);
Locatie : Molenveld 4a te Hippolytushoef
Datum verzending : 30 november 2011


Voor : het bouwen van een bedrijfsruimte na sloop van een bestaande
bedrijfsruimte (omgevingsvergunning B-2011-041);
Locatie : Beltstraat 21 en 23 te Hippolytushoef
Datum verzending : 24 november 2011

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.


Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel.-0227-594300.


Hippolytushoef, 2 december 2011

Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester(advertentie)
Sportcentrum Hippogym: voor wie fit wilt blijven!~
(advertentie)
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Toyota Corolla 1.4 VVTi wagon inklusief afleverkosten
€ 5.495,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Wieringer historie:
De Haan Tours presentatie - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...